od 1 390
KOUPIT

Základní kurz lezení Top Rope pro 2 osoby

ZPĚT NA DETAIL AKTIVITY
10 FOTEK

Chceš si vyzkoušet lezení a zdolat celou 16 m stěnu až na vrchol? Naučit se lezeckou techniku a poznat první krůčky jak se leze? Nebo chceš posunout svoji výkonnost na vyšší stupeň. Vyber si jeden s kurzů, který je vhodný právě pro tebe. Zkušení instruktoři Tě naučí vše potřebné

od 1 390
KOUPIT
ČASOVÁ NÁROČNOST
2 hodiny
VHODNÉ PRO
děti
jednotlivec
páry
rodina
skupina
TYP AKTIVITY
adrenalin
netradiční
sport
LZE PROVOZOVAT ZA POČASÍ
Rezervovat aktivitu
(Aktivitu lze zakoupit pouze na 30 dní dopředu)
ZVOLENÁ VARIANTA
Zrušení zdarma

Tuto aktivitu můžete bezplatně stornovat či prerezervovat do 12 hodin před začátkem. V případě zrušení v této lhůtě Vám bude vrácena uhrazená částka v plné výši.

Popis aktivity
  • V základním kurzu se účastníci seznámí s lezeckým sportem jako takovým, naučí se jeho základům a především se naučí ovládat jištění s vrchním lanem tzv. top ropem.
  • Po absolvování kurzu je každý účastník schopen navštěvovat lezeckou stěnu se svým spolulezcem, aniž by potřeboval pomoc instruktora.
  • Cena kurzu zahrnuje vstup na stěnu, vypůjčení kompletního lezeckého vybavení a dvě hodiny výuky s kvalifikovaným instruktorem.
Provozní podmínky

Provozní řád č. 1
lezecká stěna (vnitřní i venkovní)

1. Základní pojmy
Provozovatel: Komec, z. s., Čápkova 38/35, Brno 60200, IČ: 05178509
Návštěvník: návštěvníkem se rozumí každá osoba, nacházející se v prostorách horolezeckého centra, bez
ohledu na to, zda vykonává nebo nevykonává lezeckou činnost.
Odborný dozor: odborný dozor může vykonávat pouze osoba provozovatelem k tomuto účelu určená. Dále
jen „služba“
Lezecká stěna: lezeckou stěnou se rozumí „stěna“ k tomuto účelu provozovatelem určená
Lezecká činnost: lezeckou činností se rozumí jakýkoli pohyb, „lezení“ po lezecké stěně včetně jištění.
Návštěvník: účastník vlastního lezení či jištění, nebo osoba, která se zde jen zdržuje.
Prvolezec: lezec, který leze na prvním konci lana, lano zapíná do postupového jištění a je jištěn zdola
jističem.
Druholezec: lezec, který je jištěn jističem pomocí lana shora
Jistič: osoba, která provádí jištění, čímž zabraňuje potencionálnímu pádu lezce.

2. Ustanovení provozovatele
Vstup do prostor lezecké stěny mají povoleny pouze osoby, které rozumí a souhlasí s pravidly provozního
řádu. Informace uvedené nemohou nahradit zaškolení a praxi nutnou k provozování lezecké a jistící
činnosti. Absolvování zaškolení v oblasti lezení a jištění je na vlastní odpovědnost.
Lezecká stěna je určena výhradně pro nácvik volného lezení.
Vstupovat do prostor vnitřní lezecké stěny za jakýmkoli účelem nebo provozovat lezeckou činnost na
lezecké stěně mohou pouze osoby, které řádně uhradily vstupné, dle platného ceníku, pokud není určeno
jinak. Zaplacením vstupného zákazník vyjadřuje svůj souhlas s tímto provozním řádem.
Návštěvníci vstupem do areálu vyjadřují svůj souhlas s tím, aby provozovatel zpracoval jimi poskytnuté
údaje ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně osobních údajů
fyzických osob a souhlasí s tím, aby provozovatel uchovával a zpracovával poskytnuté osobní údaje (viz.
dokument smluvní podmínky spolku Komec, z. s.) zároveň souhlasí s použitím materiálů (fotografie, videa,
apod.) pořízených při akcích pořádaných Lezeckou stěnou Komec pro potřeby mediální či jiné propagace a
prezentace.
Návštěvníci mladší 18 let mohou provádět lezeckou činnost pouze pod přímým dohledem návštěvníka
staršího 18 let. Pokud tato osoba starší 18 let není jejich zákonným zástupcem, musí předložit písemný
souhlas zákonného zástupce.
Návštěvníci mezi 15 a 18 lety mohou samostatně provozovat lezeckou činnost, pokud předloží písemný
souhlas zákonného zástupce.
Děti do 15 let mají povolen vstup jen v doprovodu návštěvníka staršího 18 let, který za ně po celou dobu
pobytu v prostorách horolezeckého centra nese plnou zodpovědnost. Za pohyb a chování dětí a
mladistvých v celém areálu odpovídají rodiče.
Návštěvník bere na vědomí, že provozovatel může vytvářet obrazový materiál z důvodu ochrany a
bezpečnosti osob a majetku. Provozovatel garantuje, že záznam z průmyslové kamery je uchován pouze
po nezbytnou dobu.

3. Povinnosti návštěvníka
Lezecká činnost je prováděna na vlastní nebezpečí, vyžaduje plnou koncentraci lezoucí i jistící osoby.
Uposlechnou pokynů služby.
Neprodleně upozornit službu na porušování ustanovení tohoto řádu.
Neprodleně upozornit službu na uvolněný chyt, vadné jištění, či způsobenou škodu.
Při zjištění porušení zásad bezpečného lezení na stěně, je povinen osobu, která se takového jednání
dopustila, upozornit na povinnost dodržování pravidel bezpečnosti, v případě, že toto upozornění nepovede
k nápravě zásady, je povinen upozornit na toto jednání obsluhu centra.
Neprodleně hlásit službě jakýkoliv úraz, ta v případě nutnosti přivolá zdravotnickou pomoc, popřípadě ošetří
menší poranění a provede zápis do knihy úrazů.
Dodržovat zásady slušného chování.
Neohrožovat a neomezovat svým chováním (např. dupání, běhání, provozování zdroje hluku apod.) ostatní
návštěvníky.
Udržovat čistotu.
Vstupovat do prostoru po přezutí.
Dodržovat zásady protipožární prevence.
Neužívat alkohol, či jiné omamné látky. Neprovádět lezeckou činnost, jištění pod jejich vlivem.
V případě, že vstupujete do prostor lezecké stěny se psem, je Vaší povinností mít psa stále na vodítku
nebo jej přivázat na místa, která jsou k tomuto účelu určena.

4. Pravidla při lezení na lezecké stěně
Návštěvník je povinen dodržovat zásady bezpečného lezení a bezpečného jištění. Jistič je povinen věnovat
se činnosti jištění s nepřetržitou pozorností po celou dobu výstupu i sestupu jištěné osoby, je povinen
povolovat či dobírat lano způsobem, aby minimalizovat délku potencionálního pádu jištěné osoby.
Při jištění je zakázáno sedět či ležet, věnovat se jakýmkoliv jiným činnostem (telefonování apod.).
Před lezením je návštěvník povinen navázat se na jistící lano, dle norem UIAA – osmičkový uzel.
Navazování se na lano pomocí dvou karabin zapnutých pojistkami proti sobě je možné pouze při lezení na
toprope.
Návštěvník je povinen zapnout každý jistící bod a to nejpozději ve výši pasu.
Kotevní body, které jsou umístěny do 1m výšky od podlahy slouží pouze k dojištění jističe odsedávací
smyčkou. Je zakázáno z těchto bodů jistit prvolezce.
Je zakázáno dobírat druholezce ze slaňovacích či jiných kotevních bodů stěny. Jistič vždy jistí ze země a
ve stoje.
Druholezec je povinen lézt na laně, které je vedeno skrz postupová jištění, která musí během lezení
odepínat a ukončit výstup v místě, kde bude jištěn minimálně přes dvě postupová jištění nebo přes dvě
řádně zapnuté karabiny koncového jištění.
Je zakázáno při výstupu odbočit z linie zvolené cesty. Na jedné výstupové linii je zakázáno lezení dvou či
více lezců.
Jistící osoba je povinna povolovat a dobírat lano takovým způsobem, aby minimalizovala délku případného
pádu a zachytit pád jištěné osoby tak, aby nedošlo ke zranění prvolezce či dalších třetích osob.
Nelezoucí osoby jsou povinni vyhýbat se pádové zóně.
Je zakázáno jištění pomocí slaňovací osmy.
Je zakázán nácvik skalních metod jištění.
Lezení je dovoleno pouze v lezecké obuvi.
Sólové lezení je dovoleno pouze na místě tomu určeném – boulderové stěně.
Je zakázáno používat lano kratší 36m. Volný konec lana je nutné opatřit uzlem.
Není doporučeno jištění v případech, kdy je velký váhový rozdíl mezi jističem a lezcem. Při pádu těžšího
lezce hrozí úraz ať už jističe či samotného lezce.
Rodiče zodpovídají za své děti během celé návštěvy stěny.
Je zakázáno upravovat stávající cesty. Na uvolněné chyty či jiné technické závady na stěně lezec upozorní
personál stěny, případně využije informační tabule k tomu určené.

5. Pravidla při lezení na boulderové stěně
Maximální počet osob na galerii je 15.
Platí přísný zákaz vstupu na galerii se sklenicemi, lahvemi, ostrými předměty.
Osobám mladším 15-ti let je vstup povolen pouze v doprovodu dospělé osoby, která za ně přebírá
odpovědnost. Mladší osoby mohou lézt pouze pod dozorem zodpovědné osoby.
Nenechávejte děti bez dozoru běhat po dopadišti. Při pádu lezoucí osoby hrozí vážné zranění obou
zúčastněných.
Nelezoucí osoby se nezdržují v dopadišti lezce. Povoleno je pouze přidržování lezce či jeho záchrana.
K lezení používejte pouze chyty a struktury.
Je zakázáno lézt mimo místa k tomu určená.
V dopadišti nenechávejte předměty, mohou ohrozit bezpečný dopad.
Na jednom boulderu je zakázáno současné lezení dvou a více lezců.
Lezení je dovoleno pouze v lezecké obuvi.

6. Pravidla při lezení na samojistícím zařízení
Zákazník je povinen použít samojistící zařízení až po řádném zaškolení, je povinen řídit se instrukcemi u
samojistícího zařízení, zapnout karabinu do jistícího oka sedáku a před výstupem provést vizuální a funkční
zkoušku.
Maximální povolená nosnost navijáku je 120 kg, minimální 10 kg.
Samostatné používání navijáku je povoleno pouze osobám starších 15 let, osoby mladší mohou naviják
používat pouze pod dohledem osoby starší 18 let.
Po ukončení lezení je návštěvník povinen zajistit karabinu do kotvícího bodu k tomu určeného.

7. Materiál
Každý návštěvník je zodpovědný za stav svojí výstroje a je povinen provozovat lezeckou činnost s kvalitním
a plně funkčním vybavením k těmto účelům určeným.
Návštěvník je taktéž povinen před začátkem lezení vizuálně zkontrolovat, jak svoje lezecké vybavení, tak
vybavení z půjčovny.
Při zjištění nedostatků na stěně (jištění, chyty, karabiny, lana apod.) jsou lezci povinni tento fakt okamžitě
nahlásit obsluze areálu.

8. Povinnosti vedoucích kurzů
Vedoucím kurzu může být pouze osoba starší 18 let s příslušným oprávněním pro provozování kurzů na
umělé stěně. Veškerou odpovědnost za účastníky kurzu přebírá jejich vedoucí.
Vedoucí kurzu je povinen upozornit obsluhu před začátkem výcviku a přebírá za účastníky kurzu plnou
zodpovědnost.
Provozování podnikatelské činnosti v prostorách stěny je povoleno pouze se souhlasem provozovatele
stěny.

9. Závěrečná ustanovení
Za škody vznikající z důvodu porušování provozního řádu, nesprávné techniky jištění a jiné manipulace
s lezeckým vybavením, nekvalitní výstroje, nepozornosti, nerespektování ostatních lezců, nepřebírá
provozovatel žádnou zodpovědnost. Kdo způsobí škody, nebo zraní sebe či jiné osoby, nese plnou
zodpovědnost za tyto činy.
V případě porušení ustanovení tohoto řádu je služba oprávněna kdykoli vykázat dotčenou osobu z prostor
lezeckého centra bez nároku na vrácení vstupného.
Provozovatel neodpovídá za škodu, kterou návštěvník způsobí sobě nebo jiným při pobytu v horolezeckém
centru.
Provozovatel neručí za cennosti uschované v šatnách.
Provozovatel si vyhrazuje právo doplňovat a aktualizovat jednotlivá ustanovení tohoto řádu.

ZOBRAZIT CELÝ POPIS
Důležité informace
  • Lze bezplatně stornovat do 12 hodin před uskutečněním
ZAHRNUJE
  • Vstup na lezeckou stěnu 2 osoby
  • instruktor
  • lezecká výstroj
Objednávka
MĚLI BYSTE VĚDĚT
- Lze bezplatně stornovat do 12 hodin před uskutečněním
Celkem k úhradě: 0 Kč
OBJEDNAT
Potřebujete s něčím pomoci? Jsme tady pro Vás.
+420 606 078 241
každý den 8:00 - 20:00
Sledujte, co se kde děje
Budeme Vás informovat nejen o nových aktivitách, ale také o akčních nabídkách v okolí.
Odesláním vyjadřujete souhlas se zasíláním novinek.