od 150
KOUPIT

Pronájem hřiště na beach volejbal

ZPĚT NA DETAIL AKTIVITY
2 FOTKY

V rámci přírodního areálu v zátoce řeky Orlice Vám nabízíme k pronájmu hřiště na volejbal/nohejbal a hřiště na beach volejbal.

od 150
KOUPIT
ČASOVÁ NÁROČNOST
1 hodina - 10 hodin
VHODNÉ PRO
páry
rodina
skupina
TYP AKTIVITY
hra
sport
LZE PROVOZOVAT ZA POČASÍ
Rezervovat aktivitu
(Aktivitu lze zakoupit pouze na 30 dní dopředu)
ZVOLENÁ VARIANTA
Zrušení zdarma

Tuto aktivitu můžete bezplatně stornovat či prerezervovat do 1 den před začátkem. V případě zrušení v této lhůtě Vám bude vrácena uhrazená částka v plné výši.

Popis aktivity

Areál Slezská plovárna na břehu Orlice je podstatnou součástí lokality, jejíž rozvoj je s areálem velmi úzce spjat. Svým přírodním charakterem je areál předurčen pro sportovní a rekreační aktivity, k nimž byl také zhruba od roku 1928 jako obecní plovárna a později jako loděnice vodních slalomářů využíván.

Správa areálu Slezské plovárny nabízí královéhradeckým občanům (a nejen těm) možnost využívání prostor areálu bývalé Slezské plovárny u řeky Orlice k aktivnímu odpočinku nejen na vodě, rekreačním účelům či lenošení při opalování.

Provozní podmínky

Provozní řád „Rekreačního a sportovního centra Slezská plovárna“ (dále jen centrum)

„Rekreační a sportovní centrum Slezská plovárna“ (dále jen centrum) je tvořeno pozemky st.p.č. 472/1, st.p.č.472/2, st.p.č.518, st.p.č.2278, st.p.č.2289, st.p.č.2357, st.p.č.2714, st.p.č.2715, st.p.č.2889, st.p.č.2902, st.p.č.2903/1, st.p.č.3005, st.p.č.3031, st.p.č.3065, p.č. 917/1, p.č.917/12, p.č.917/14, p.č.917/15, p.č.917/17, p.č.917/20, p.č.917/21, p.ř.917/38, p.č.917/39, p.č.918/2, p.č.918/7, p.č.934/31, p.č.934/40, 916/4, p.č.934/30, p.č.934/27, p.č.934/36, p.č.934/46, p.č.2078 v katastrálním území Slezské Předměstí.

Správcem centra je Správa areálu Slezské plovárny, s.r.o. kontaktní adresa Na Mlejnku 1050/21a,500 03 Hradec Králové, Slezské Předměstí, IČ: 287 93 102

Návštěvníci i smluvní partneři (dále jen partneři) jsou povinni dodržovat tento Provozní řád.

1. Do centra mají volný vstup partneři, kteří mají se správcem uzavřenu platnou smlouvu o užívání centra a mají protokolárně převzaté očíslované klíče k brance nebo vratům.

2. Vstup ostatním uživatelům centra je povolen buď při pořádání akcí organizovaných správcem, nebo „partnerem“, který za jejich chování po dobu trvání akce automaticky přebírají plnou odpovědnost. Vstup do centra mají také rybáři v souladu s platnými předpisy a nařízeními Rybářského svazu. Vstup do centra a jeho užívání mimo těchto akcí bude umožněn i jiným osobám, které se na podmínkách užívání (krátkodobém, sezónním, nebo dlouhodobějším) předem dohodnou se zástupci správce buď telefonem (Miroslav Dudek: 775 591 733, Martina Rejhová: 602 539 912) nebo e-mailem spravce@slezskaplovarna.cz.

3. Vstupní vrata a vrátka do centra musí být trvale uzavřena a všechny vstupující osoby jsou povinny vstupní vrata a vrátka okamžitě po sobě zavírat. Pro vjezd autem do osady Mlejnek je určena automatická brána, která se otevře po zavolání na ústřednu tel.č. 778918748. Brána se otevírá i zavírá automaticky.

4. Nájemce není oprávněn vpouštět do areálu jiné osoby, ani si tam vodit psy a nesmí přidělávat další klíče.

5. V celém areálu centra platí zákaz kouření. Do areálu je přísný zákaz vnášení hořlavých kapalin (nad 20l, vyjma mot. vozidel), chemických látek ohrožujících životní prostředí, tlakových lahví (o objemu větší, jak 2l) a jejich uskladnění. V případě potřeby plynu v tlakové lahvi (plynové spotřebiče, čepování nápojů, apod.) je nutné informovat o této skutečnosti správce areálu (množství, druh). Při organizování různých akcí spojených s používáním otevřeného ohně musí pořadatel zajistit předchozí souhlas správce areálu a bezpodmínečnou kontrolu dodržování požárních směrnic centra. Je zakázáno v areálu centra pálit odpad jakéhokoliv druhu.

6. Všichni uživatelé centra musí dodržovat pořádek na všech pozemcích areálu a na přístupové cestě včetně přístupu k vodní ploše. To platí I pro všechny užívané objekty (WC a podobně).

7. Všichni uživatelé centra musí dodržovat rozvrh využívání sportovišť, který je vypracováván a aktualizován správcem.

8. Využívání všech sportovišť, herních prvků i přírodních prvků návštěvníky areálu je na vlastní nebezpečí uživatelů. Provozovatel a správce areálu neručí za škody způsobené uživatelům jejich pobytem v areálu, vyjma škod prokazatelně způsobených činností správce. Za děti navštěvující areál v plném rozsahu ručí jejich zákonní zástupci anebo doprovázející osoby.

9. V centru je zakázáno působit nadměrný hluk a jakkoliv obtěžovat ostatní uživatele centra.

10. Uživatelé centra mohou pořizovat audio i video dokumentaci ze své návštěvy centra pouze pro vlastní potřebu v rozsahu, ve kterém jim to umožňuje platný právní řád. Přitom je povinen šetřit práva třetích osob a nijak nenarušovat průběh akce.

11. Všichni uživatelé centra souhlasí s tím, že se budou při jeho užívání chovat v souladu s pravidly, uvedenými v tomto provozním řádu. Případné problémy budou řešit se zástupci správce. Při hrubém porušování daných pravidel bude přístup následně hříšníkům do centra odepřen.

12. Při povodňových stavech je nutno dbát pokynů pracovníků Povodí Labe, státní podnik, který je správce vodního toku, ochranné hráze a hrázové propusti (kontaktní osoba - Ing. Šálek Zdeněk, tel. 602108491).

13. Správce centra informuje uživatele, že je oprávněn shromažďovat a zpracovávat osobní údaje partnerů a uživatelů centra nutné k řádnému plnění této smlouvy, k plnění právních povinností správce centra a k plnění oprávněných zájmů správce centra, zejména fyzické bezpečnosti a ochraně majetku, a uchovávat je po dobu nutnou k plnění smlouvy, popř. po dobu danou právním řádem. Správce centra přijme opatření zabraňující zneužití nebo ztrátě těchto dat. Úřadem příslušným pro řešení sporů v oblasti ochrany osobních údajů je Úřad pro ochranu osobních údajů, www.uoou.cz.

14. Uživatelé centra berou na vědomí, že areál centra je monitorován kamerovým systémem a fotopastmi.

V Hradci Králové, dne 20. 5. 2019

ZOBRAZIT CELÝ POPIS
Důležité informace
  • Lze bezplatně stornovat do 1 dne před uskutečněním
ZAHRNUJE
  • Bezbariérový přístup
Objednávka
MĚLI BYSTE VĚDĚT
- Lze bezplatně stornovat do 1 dne před uskutečněním
Celkem k úhradě: 0 Kč
OBJEDNAT
Potřebujete s něčím pomoci? Jsme tady pro Vás.
+420 606 078 241
každý den 8:00 - 20:00
Sledujte, co se kde děje
Budeme Vás informovat nejen o nových aktivitách, ale také o akčních nabídkách v okolí.
Odesláním vyjadřujete souhlas se zasíláním novinek.