od 40
KOUPIT

Expozice historických kol

ZPĚT NA VÝPIS NABÍDEK
1 FOTKA

Samostatná prohlídka expozice unikátní sbírky historických kol od 19. do počátku 20. století.

od 40
KOUPIT
ČASOVÁ NÁROČNOST
30 minut
VHODNÉ PRO
děti
jednotlivec
páry
rodina
skupina
TYP AKTIVITY
kultura
vzdělávací
LZE PROVOZOVAT ZA POČASÍ
Rezervovat aktivitu
(Aktivitu lze zakoupit pouze na 30 dní dopředu)
NEJBLIŽŠÍ DOSTUPNÉ TERMÍNY 22.6.2021
DOPOLEDNE
Zrušení zdarma

Tuto aktivitu můžete bezplatně stornovat či prerezervovat do 1 den před začátkem. V případě zrušení v této lhůtě Vám bude vrácena uhrazená částka v plné výši.

Popis aktivity

Samostatná expozice, která připomíná historii cyklistiky.

doba prohlídky: cca 30 minut

Provozní podmínky

Návštěvní řád Zámek Čechy pod Kosířem


článek 1 - Otevírací doba
1. Návštěvní sezóna trvá od 1. dubna do 31. října (v jiný termín dne rozhodnutí správy zámku)
2. Objekt je v návštěvní sezóně přístupný veřejnosti mimo pondělí.
3. Prohlídky se konají:
duben, říjen: 9 – 16 (pouze víkendy, svátky)
květen – září: 9 – 17 (úterý – neděle, svátky)
Poslední prohlídka zámku hodinu před ukončením otevírací doby. Délka prohlídky cca 45 min.
4. Pokud je pondělí státem uznávaný svátek, je zámek přístupný.
5. Mimo otevírací dobu po dohodě se správou zámku.


článek 2 – Prohlídkové trasy a vstupné
1. Trasa A: Zámek
Informace o trase: Návštěvníci nahlédnou do interiérů jižního křídla zámku zařízeného ve stylu doby
Františka Josefa II. Silva Taroucy z přelomu 19. a 20. století a vyzdobeného díly Josefa Mánesa; doba
prohlídky cca 45 minut; maximální kapacita: 25 osob.
2. Trasa B: Park
Informace o trase: Komentovaná prohlídka parku a staveb, které se v něm nacházejí, včetně tzv. Červené
věže; pouze za pěkného počasí; doba prohlídky cca 45 minut; maximální kapacita 50 osob.
3. Trasa C: Filmová expozice Jana a Zdeňka Svěrákových
Informace o trase: Samostatná prohlídka expozice zaměřené na dílo otce a syna Svěrákových (filmy:
Obecná škola, Kolja, Tmavomodrý svět, Vratné lahve, Kuky se vrací, Tři bratři);
4. Trasa D: Historická jízdní kola ze sbírek VMO
Informace o trase: Samostatná prohlídka expozice zahrnuje 14 strojů od nejstarších draisin z počátku
19. století až po bezpečné dámské kolo z 20. let 20. století; doba prohlídky cca 30 minut;
5. Další informace o vstupném:
Vstupné je rozděleno na:
a) plné
b) snížené (studenti po předložení průkazu, senioři od 65 let, ZTP)
c) rodinné (2 dospělí a maximálně 3 děti do 15 let)
d) zdarma (děti do 6 let včetně, ZTP/P, držitelé karty Olomouc Region Card, ICOMOS, ICOM,
AMG, vedoucí organizovaných skupin nad 20 osob)
Příplatky: 50,-/osoba cizojazyčný výklad; 100,-/osoba mimo otevírací dobu (pouze po domluvě se správou zámku).
6. Platnost vstupenky propadá, nedostaví-li se návštěvník včas na zahájení prohlídky. Zakoupené
vstupenky již nelze vrátit.
7. Návštěvníci jsou povinni prokázat se platnou vstupenkou při vstupu na prohlídkovou trasu,
uschovat ji po celou dobu prohlídky a na požádání ji znovu předložit.
8. Vstupné za dítě do věku 6 let v doprovodu rodičů či jiných zákonných zástupců se neplatí,
nicméně dítě musí mít vlastní vstupenku, nebo být uvedeno na hromadné vstupence.


článek 3 - Organizace návštěvního provozu
1. Interval mezi jednotlivými prohlídkami určuje správa zámku, je limitován provozními
podmínkami objektu a bezpečností návštěvníků.
2. Prohlídka se koná za vedení průvodce.
3. Hromadným výpravám i jednotlivcům lze zajistit rezervování prohlídky. Podmínkou je předem
dohodnout písemně, telefonicky nebo e-mailem se správou zámku (pokladnou) přesný den a čas
zahájení prohlídky. Neohlásí-li se objednaná výprava alespoň 15 minut před dohodnutý
termínem prohlídky u pokladny zámku, ztrácí právo na rezervovanou prohlídku.


článek 4 – Prohlídka zámeckého areálu a ochrana a bezpečnost sbírek a osob.
1. Obecné předpisy týkající se chování návštěvníků v zámeckém areálu:
a) Návštěvníci jsou povinni uposlechnout pokynů pracovníků objektu, vydaných v zájmu
jejich bezpečnosti, ochrany objektů v zámeckém areálu, bezpečnosti sbírek nebo přírodnin
a bezproblémového zajištění návštěvního provozu. Při neuposlechnutí pokynu vydaného
v zájmu bezpečnosti návštěvníků, ochrany objektů, sbírek a přírodnin bude návštěvník ze
zámeckého areálu vykázán bez náhrady vstupného a jeho povinností je objekt neprodleně
opustit. Kromě toho se návštěvník vystavuje nebezpečí postihu dle obecně závazných
předpisů.
b) Za děti do 15 let plně odpovídají jejich zákonní zástupci nebo osoby dohledem zákonnými
ustanovené.
c) Odpovědnost za způsobené škody se řídí obecně závaznými předpisy.
d) Návštěvníkům je zakázáno v zámeckém areálu kouřit a manipulovat s otevřeným ohněm.
e) Osoby důvodně podezřelé z nadměrného užití alkoholu nebo pod vlivem omamné látky
mají vstup do zámeckého areálu zakázán.
f) Návštěvníkům je zakázáno konat jakékoli akce v zámeckém areálu bez povolení správy
zámku.
g) Fotografovat a filmovat pro komerční účely bez povolení správou zámku je zakázáno.
h) Při používání internetového připojení (sítě Wi-Fi) v areálu zámku, se návštěvník zavazuje
dodržovat veškeré zákony a nařízení platné v ČR. Rovněž se zavazuje používat toto
připojení jen pro svou potřebu a v souladu s dobrými mravy.
2. Předpisy týkající se chování návštěvníků v zámeckém parku:
a) Vstup na tzv. Červenou věž je na vlastní nebezpečí.
b) Zákaz volného pobíhání psů.
c) Návštěvníkům je zakázáno znečišťování zámeckého areálu, hlučné chování, táboření.
3
d) Návštěvníkům je zakázáno vjíždět do zámeckého areálu motorovými vozidly bez povolení
správou zámku.
e) poškozovat a zcizovat vybavenost parku a objektů.
f) Návštěvníkům je zakázáno poškozovat a zcizovat rostliny nebo jejich části, rušit a lovit
živočichy žijící v zámeckém areálu.
3. Předpisy týkající se chování návštěvníků během prohlídky zámku:
a) Fotografování v interiérech zámku je povoleno, avšak bez užití blesku. Pořízené fotografie
jsou určeny pro soukromé užití.
b) Návštěvníkům je zakázáno narušovat plynulý a klidný chod prohlídky (hovorem, zpěvem,
telefonováním, hlasitými projevy, nepřiměřenými spory s průvodcem a podobnou činností).
c) Návštěvníci prohlídky jsou povinni vypnout si zvuk svých telefonních přístrojů.
d) Návštěvníci jsou povinni držet se vymezené trasy, dbát pokynů průvodce a nevzdalovat se
od skupiny.
e) Návštěvníkům je zakázáno dotýkat se vystavených předmětů, sedat na exponáty a
poškozovat je.
f) Návštěvníkům je zakázáno vstupovat do expozic se zavazadly, deštníky a živými zvířaty
nebude-li jim udělena výjimka správou zámku. Zavazadla, deštníky apod. je možno
uschovat ve vstupní místnosti do zámecké expozice nebo na pokladně zámku.
g) Vstup do objektů není povolen návštěvníkům v silně znečištěném, nedostatečném nebo
nevhodném oděvu.
h) Návštěvníkům je zakázáno vstupovat do expozic s jídlem a pitím (nevyžadují-li to zdravotní
problémy).
i) Za porušení předpisů obsažených v bodech a) až g) v tomto odstavci je návštěvník vyveden
z prohlídky bez nároku na vrácení vstupného.
j) V okamžiku zjištění ztráty či poškození exponovaných předmětů během prohlídky jsou
všichni návštěvníci, kteří se v tu dobu nacházejí v prostorách zámeckého areálu, povinni
podrobit se veškerým bezpečnostním opatřením (případně i osobní prohlídce provedené
příslušníky Policie ČR).
4. Protože zámecký areál v Čechách pod Kosířem je významnou historickou i přírodní památkou
s charakteristickými, zejména stavebními úpravami a omezeními, která odpovídají době jejího
vzniku a která nelze odstranit, jsou návštěvníci povinni dbát ve zvýšené míře bezpečnosti vlastní
i bezpečnosti dětí, za které odpovídají.
5. Za porušení návštěvního řádu a za způsobené škody odpovídá návštěvník správě zámku a postih
se řídí platnými právními předpisy.
6. Výjimku z návštěvního řádu může v odůvodněných případech udělit správa zámku.


článek 5 – Akce konané v zámeckém areálu
1. Veškeré akce konané v zámeckém areálu podléhají schválení správou zámku.
2. Povolené akce jsou zpoplatněny dle platného ceníku.
3. Pořadatel akce zodpovídá za to, že všichni její návštěvníci budou při pohybu v prostorách
zámeckého areálu dodržovat zásady bezpečného chování v souladu s návštěvním řádem, který
je dostupný na pokladně zámku, zejména pak dbali na maximální opatrnost s ohledem na
všechny přírodniny v prostorách parku. Objednavatel zodpovídá za škody na majetku (včetně
přírodnin), které by vznikly ze strany svatebních hostů.
4. Pořadatel akce po jejím skončení předá správě zámku prostory (včetně zapůjčeného vybavení)
ve stavu, v jakém je od správy zámku převzal, zajistí úklid prostor a odvoz odpadu.
5. V zámeckém areálu je zakázáno jakýmkoli způsobem jej znečišťovat, zvláště házením konfet,
rýže apod.
6. V zámeckém areálu je zakázáno konat ohňostroje a jakkoli zacházet s pyrotechnikou a
otevřeným ohněm.
7. Pořadatel akce je povinen dbát dalších pokynů vyplývajících z návštěvního řádu, sepsané
smlouvy s provozovatelem zámeckého areálu a platných právních předpisů.


článek 6 – Závěrečná ustanovení
1. Přání, pochvaly, stížnosti a připomínky mohou návštěvníci uplatnit písemně přímo na objektu
zámku do knihy přání a stížností, která jim bude na vyžádání předložena. Kromě toho má
návštěvník možnost obrátit se ústně, písemně nebo telefonicky na správu zámku.
2. Tento návštěvní řád nabývá účinnosti dnem 2. dubna 2016.

ZOBRAZIT CELÝ POPIS
Důležité informace
  • Aktuální otevírací dobu je potřeba si ověřit na webových stránkách zámku
  • Lze bezplatně stornovat do 1 dne před uskutečněním
ZAHRNUJE
  • Dítě do 6 let zdarma
  • osoby ZTP/P zdarma
Informace k pobočce

zámecký areál Čechy pod Kosířem

Objednávka
MĚLI BYSTE VĚDĚT
- Aktuální otevírací dobu je potřeba si ověřit na webových stránkách zámku
- Lze bezplatně stornovat do 1 dne před uskutečněním
Celkem k úhradě: 0 Kč
OBJEDNAT
Potřebujete s něčím pomoci? Jsme tady pro Vás.
+420 606 078 241
každý den 8:00 - 20:00
Sledujte, co se kde děje
Budeme Vás informovat nejen o nových aktivitách, ale také o akčních nabídkách v okolí.
Odesláním vyjadřujete souhlas se zasíláním novinek.