0

Všeobecné obchodní podmínky

internetového portálu SkvěléČesko.cz
pro uživatele a zákazníky
platné a účinné od 10. 10. 2020

pro prodej vstupenek a rezervací zábavních, zážitkových nebo jiných akcí na využití volného času prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.skvelecesko.cz.

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Provozovatel

1.1.1. Internetový portál Skvěléčesko.cz je provozován obchodní společností SkvěléČesko.cz s.r.o., IČO: 09223436, se sídlem 28. října 3346/91, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn. C 82459 vedená u Krajského soudu v Ostravě (dále také jen „Provozovatel“).

  1. telefon: +420 606 078 241.
  2. elektronická adresa (e-mail): jsme@skvelecesko.cz.
  3. adresa pro doručování psaní v listinné podobě: 28. října 3346/91, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava.

1.2. Definice pojmů

1.2.1. Cookies – soubory malé velikosti obsahující text, které jsou automaticky ukládány do počítače či jiného elektronického zařízení Uživatele, prostřednictvím kterého si Uživatel zobrazuje Portál.
1.2.2. Elektronická adresa zákazníka – e-mailová adresa Zákazníka uvedená v objednávkovém formuláři.
1.2.3. Nabídka – vystavení konkrétní Volnočasové aktivity zveřejněním na Portálu včetně její ceny. Po otevření (rozkliknutí) konkrétní Nabídky se Zákazníkovi objeví podrobné informace o Nabídce. Součástí Nabídky je u některých Volnočasových aktivit informace o možnosti jejich stornování.
1.2.4. Občanský zákoník – zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
1.2.5. Obchodní podmínky – Obchodní podmínky internetové Portálu SkvěléČesko.cz, které tvoří nedílnou součást Smlouvy; není-li u odkazů na články v Obchodních podmínkách uvedeno jinak, jedná se o odkazy na články těchto Obchodních podmínek.
1.2.6. Objednávka – zpráva Zákazníka vzniknuvší vyplněním Objednávkového formuláře na Portálu pro konkrétní Volnočasovou aktivitu zaslaná Provozovateli.
1.2.7. Objednávkový formuláře – formulář k vyplnění obsahující údaje potřebné pro vznik Objednávky.
1.2.8. Portál – on-line systém provozovaný Provozovatelem dostupný na internetové doméně (URL) https://www.skvelecesko.cz, který umožnuje Zákazníkům zakoupení Vstupenky.
1.2.9. Poukaz na kredit – poukaz, na jehož základě je možné uhradit Cenu Volnočasové aktivity, a to jedné či více Volnočasových aktivit, které jsou předmětem jedné či více Smluv na poskytnutí volnočasové aktivity a to přímo na Portálu nebo u vybraných Pořadatelů.
1.2.10. Pořadatel – fyzická nebo právnická osoba odlišná od Provozovatele, pořádající či organizující Volnočasové aktivity.
1.2.11. Příjemce poukazu – osoba, které je zaslán Poukaz na kredity.
1.2.12. Smlouva – smlouva o zprostředkování Vstupenky na Volnočasovou aktivitu uzavřená mezi Provozovatelem a Zákazníkem.
1.2.13. Smlouva na poskytnutí volnočasové aktivity – smlouva sjednaná mezi Zákazníkem a Pořadatelem na uskutečnění Volnočasové aktivity.
1.2.14. Spotřebitel – Zákazník, který naplňuje definici spotřebitele dle ust. § 419 Občanského zákoníku;
1.2.15. Volnočasové aktivity – atrakce, kulturní, společenské, zábavní, zážitkové, sportovní nebo jiné akce pro využití volného času;
1.2.16. Vstupenka – písemnost či doklad opravňující Zákazníka k účasti na konkrétní Volnočasové aktivitě. Vstupenka je v oblasti cestovního ruchu běžně označována jako „voucher“ a Vstupenka takto poskytnuta Zákazníkovi může být takto označena stejně jako jakýmkoliv jiným obdobným způsobem.
1.2.17. Zákazník – fyzická nebo právnická osoba, která uzavřela s Provozovatelem Smlouvu.

1.3. Portál SkvěléČesko.cz

1.3.1. Provozovatel provozuje na internetové doméně dostupné na adrese (URL) https://www.skvelecesko.cz („Portál“) on-line systém nabízející Zákazníkům nákup vstupenek a rezervací („Vstupenky“) na atrakce, kulturní, společenské, zábavní, zážitkové, sportovní nebo jiné akce pro využití volného času („Volnočasové aktivity“). Provozovatel na Portále zveřejňuje konkrétní Nabídky na Volnočasové aktivity.

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

2.1. Provozovatel se zavazuje pro Zákazníka obstarat a dodat Zákazníkovi Vstupenku na příslušnou Volnočasovou aktivitu na základě Smlouvy uzavřené postupem dle čl. 3 a Zákazník se zavazuje uhradit za Volnočasovou aktivitu cenu způsobem dle čl. 4.

2.2. Zákazník bere na vědomí, že Provozovatel není poskytovatelem služeb představujících Volnočasové aktivity ani pořadatelem jednotlivých Volnočasových aktivit ani se na jejich poskytování nebo organizaci nepodílí a Zákazník bere na vědomí, že Volnočasové aktivity jsou pořádány výhradně třetími osobami – Pořadateli.

3. UZAVŘENÍ SMLOUVY

3.1. Veškerá prezentace Vstupenek umístěná na Portálu je informativního charakteru a Provozovatel není povinen uzavřít Smlouvu. Ustanovení § 1732 odst. 2 Občanského zákoníku se nepoužije.

3.2. Portál obsahuje informace o Volnočasových aktivitách v podobě Nabídek, a to včetně uvedení cen jednotlivých variant konkrétní Volnočasové aktivity. Ceny Volnočasových aktivit a Vstupenek na ně jsou uvedeny včetně všech souvisejících poplatků, pokud v rámci dané konkrétní Nabídky není uvedeno jinak. Cena Volnočasové aktivity rovněž zahrnuje daň z přidané hodnoty v zákonné výši.

3.3. Ceny Volnočasových aktivit dle Nabídek zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na Portálu. Tímto ustanovením není omezena možnost Provozovatele uzavřít Smlouvu za individuálně sjednaných podmínek, které mohou být sděleny mimo Portál.

3.4. Portál v rámci jednotlivých Nabídek Volnočasových aktivit obsahuje také informace o nákladech spojených s dodáním Vstupenek na konkrétní Volnočasovou aktivitu.

3.5. Smlouva se uzavírá elektronicky, a to na základě vyplnění Objednávkové formuláře a jeho odeslání, který se Zákazníkovi zobrazí, po kliknutí na tlačítko „OBJEDNAT“ u příslušné Nabídky, o kterou má zájem a zvolení termínu, počtu osob a dalších parametrů Volnočasové aktivity, které lze v rámci konkrétní Nabídky vybrat a následného vyplnění identifikačních údajů Zákazníka, kterými z pravidla jsou jméno, příjmení, telefonní číslo (telefon) a Elektronická adresa zákazníka (e-mail) a kliknutí na tlačítko „OBJEDNAT“, přičemž Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

 1. objednávané Volnočasové aktivitě,
 2. způsobu a pravidlech úhrady ceny Vstupenky,
 3. o případných nákladech spojených s dodáním Vstupenek.

3.6. Před odesláním Objednávky prostřednictvím vyplněného Objednávkové formuláře dle předchozího článku Obchodních podmínek je Zákazníkovi umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do Objednávkové formuláře uvedl, a to i s ohledem na možnost zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do Objednávkové formuláře Zákazníkem. Objednávku odešle Zákazník Provozovateli kliknutím na tlačítko „OBJEDNAT“ v Objednávkovém formuláři, přičemž odeslaná Objednávka, která obsahuje veškeré potřebné informace, se považuje za návrh na uzavření Smlouvy. Podmínkou odeslání Objednávky je odsouhlasení těchto Obchodních podmínek, které představují část Smlouvy. Údaje uvedené v Objednávce jsou Provozovatelem považovány za správné.

3.7. Bezprostředně po odeslání Objednávky je potřeba uhradit cenu Volnočasové aktivity dle instrukcí uvedených na Portálu, pokud pro konkrétní způsob úhrady není stanoveno jinak. V případě, že nedojde k úhradě ceny Volnočasové aktivity dle instrukcí, považuje se Objednávka za zrušenou.

3.8. Provozovatel je vždy oprávněn v závislosti na charakteru Objednávky (počet Vstupenek, výše ceny Vstupenek a jiné) požádat Zákazníka o dodatečné potvrzení Objednávky (například písemně či telefonicky).

3.9. Smlouva je uzavřena okamžikem (i) doručení přijetí Objednávky (akceptací) Provozovatelem, jež je Provozovatelem zasláno Zákazníkovi elektronickou poštou, a to na Elektronickou adresu zákazníka a zároveň (ii) úhradou ceny Volnočasové aktivity, pokud v případě konkrétního způsobu platby není stanoveno jinak.

3.10. Provozovatel si vyhrazuje právo odmítnout uzavření Smlouvy, a to i bez udání důvodů.

3.11. U některých Volnočasových aktivit může dojít ke změně termínu jejího poskytnutí nebo zrušení Volnočasové aktivity, která je předmětem Vstupenky z kapacitních, klimatických nebo organizačních důvodů. O takových změnách rozhoduje Pořadatel.

3.12. Zákazník souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Smlouvy. Náklady vzniklé Zákazníkovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Zákazník sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

4. CENA VSTUPENKY A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1. Cena konkrétní Volnočasové aktivity je uvedena v Nabídce, přičemž v rámci jedné Objednávky může Zákazník objednat více Volnočasových aktivit.

4.2. Cena konkrétní Volnočasové aktivity v Nabídce je uváděna včetně daně z přidané hodnoty (k tomuto blíže čl. 3.2).

4.3. Cena Vstupenky je hrazena bezhotovostně platební kartou, pokud Provozovatel neumožní jiný způsob úhrady (např. Poukazem na kredit).

4.4. Úhrada ceny Volnočasové aktivity je podmínkou pro uzavření Smlouvy na základě které je rovněž uzavřena Smlouva na poskytnutí volnočasové aktivity.

4.5. Povinnost úhrady ceny Volnočasové aktivity je splněna okamžikem (i) úspěšné úhrady prostřednictvím platební brány včetně odepsání příslušné částky z bankovního účtu Zákazníka, pokud je Cena Volnočasové aktivity hrazena bezhotovostně platební kartou, nebo (ii) odečtení Kreditů z Poukazu na kredity, nebo (iii) určeným Provozovatelem, a to v případě úhrady za pomocí jiných prostředků, než jsou uvedeny v bodech (i) a (ii) výše.

4.6. Provozovatel vystaví Zákazníkovi ohledně plateb prováděných na základě Smlouvy daňový doklad – fakturu nebo zálohovou fakturu, a to následujícím způsobem (pokud není určeno Provozovatelem jinak):

 1. v případě, že se má Volnočasová aktivita uskutečnit do 1 [slovy: jednoho] měsíce ode dne uzavření Smlouvy, bude cena Volnočasové aktivity vyúčtovaná daňovým dokladem – fakturou vystavenou jménem Pořadatele;
 2. v případě Volnočasové aktivity, která se má uskutečnit později, než 1 [slovy: jeden] měsíc ode dne uzavření Smlouvy, Provozovatel vystaví svým vlastním jménem zálohovou fakturu Zákazníkovi k vyúčtování ceny Volnočasové aktivity. Po poskytnutí Volnočasové aktivity vystaví Provozovatel daňový doklad – fakturu, který vyúčtuje zálohu uhrazenou Zákazníkem dle předchozí věty.

4.7. Veškeré daňové doklady – faktury nebo zálohové faktury budou zasílán elektronicky na Elektronickou adresu zákazníka.

5. DODODÁNÍ VSTUPENEK

5.1. Provozovatel odešle Vstupenku bez zbytečného odkladu, nejpozději 1 [slovy: jednoho] pracovního dne po uzavření Smlouvy, na Elektronickou adresu zákazníka uvedenou v Objednávce. V případě, že Zákazník v dané lhůtě neobdrží Vstupenku, je povinen nahlásit tuto skutečnost Provozovateli, aby bylo možné provést znovu zaslání Vstupenky.

5.2. Zákazník je povinen nakládat s e-mailem dle čl. 5.1 jako s důvěrnou informací, Provozovatel neodpovídá za ztrátu, odcizení či zneužití Vstupenky třetí osobou, která získala přístup k datům Zákazníka.

6. PRÁVA ZÁKAZNÍKA A POVINNOSTI PROVOZOVATELE ZE VSTUPENKY

6.1. Práva Zákazníka

6.1.1. Zákazník je oprávněn čerpat službu Volnočasové aktivity na základě předložení Vstupenky dle podmínek uvedených v Nabídce a také v souladu s podmínkami jejího Pořadatele.
6.1.2. Podmínky využití Vstupenky jsou uvedeny přímo na ni nebo v podmínkách sdělených v rámci Nabídky a zaslaných na Elektronickou adresu zákazníka. Zákazník bere na vědomí, že pokud nebude čerpat službu Volnočasové aktivity v době uvedené na Vstupence nebo po dobu platnosti Vstupenky, ztrácí nárok na poskytnutí Volnočasové aktivity.
6.1.3. Vstupenka je nepřenosná, pokud na ni není uvedeno jinak.
6.2. Povinnosti Provozovatele
6.2.1. Provozovatel je povinen zajistit Zákazníkovi Vstupenku za podmínek uvedených v Nabídce, a to bez vad.
6.2.2. Za vadu Vstupenky se nepovažuje, pokud je Vstupenka na jiný termín Volnočasové aktivity, než jaký byl Zákazníkem uveden v Objednávce, pokud byl Zákazník na možnost změny termínu samotným Provozovatelem nebo Pořadatelem dopředu upozorněn ve smyslu čl. 3.11.
6.2.3. Provozovatel je dále povinen poskytnout Zákazníkovi veškeré informace a dokumenty, jak mu budou poskytnuty Pořadatelem.

7. ODPOVĚDNOST PROVOZOVATELE ZA POSKYTNUTÍ VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT

7.1. S ohledem na skutečnost, že Volnočasové aktivity jsou poskytovány přímo Pořadateli a na jejich poskytnutí se Provozovatel nepodílí ani se jinak neúčastní, odpovídá za jejich řádné a včasné dodání/poskytnutí přímo a výlučně jen Pořadatel. U některých Volnočasových aktivit si Pořadatel může vyhradit právo na změnu jejího programu, termínu a místa konání, přičemž s takovým právem Pořadatele musí být Zákazník poučen. Uzavřením Smlouvy bere Zákazník toto právo Pořadatele na vědomí.

7.2. Zákazník je tak povinen svá práva, zejména z odpovědnosti za vady, uplatňovat (reklamovat) přímo u Pořadatele, a to bez zbytečného odkladu. V případě, že tak Zákazník učiní, může zároveň požádat Provozovatele o součinnost při řešení reklamace. Pokud by Zákazník v rámci reklamace požadoval navrácení ceny Volnočasové aktivity nebo její části, potom je Zákazník povinen kontaktovat Provozovatele bezodkladně, nejpozději do 5 [slovy: pěti] kalendářních dnů ode dne poskytnutí Volnočasové aktivity nebo ode dne, kdy Volnočasová aktivita měla být poskytnuta (pokud by vůbec poskytnuta nebyla), a to (i) telefonicky na telefonní číslo +420 606 078 241, pokud na webových stránkách Provozovatele nebude uvedeno jiné telefonní číslo k oznamovaní reklamací nebo (ii) prostřednictvím reklamačního formuláře dostupného na webových stránkách Provozovatele nebo (iii) prostřednictvím e-mailové zprávy zaslané na e-mailovou adresu reklamace@skvelecesko.cz (zpráva se považuje za doručenou výslovným potvrzením jejího přijetí; za takové potvrzení se nepovažuje automaticky generovaná zpráva e-mailovým serverem nebo e-mailovým klientem) sdělit mu (i) vadu/vady Volnočasové aktivity včetně jejího/jejich popisu, (ii) fotodokumentaci vady Volnočasové aktivity (pokud bylo možné ji zachytit fotografií nebo videem), (iii) vznášený nárok Zákazníkem na vrácení ceny Volnočasové aktivity nebo její části. Detaily ohledně uplatnění reklamace mohou být Provozovatelem upřesněny na jeho webových stránkách. V případě nedodržení výše uvedeného postupu, zaniká nárok Zákazníka vztahující se k vadám Volnočasové aktivity.

7.3. Provozovatel žádným způsobem neodpovídá za konání jakékoliv z Volnočasových aktivit anebo za to, že se konat nebude, neodpovídá ani za jakoukoliv změnu Volnočasových aktivit nebo jejich termínů či místa konání, dále neodpovídá za jejich průběh, za jakékoliv události, k nimž by na Volnočasových aktivitách došlo či za cokoliv, co by mělo v těchto akcích svůj původ.

7.4. Provozovatel neodpovídá za žádnou škodu či jakoukoliv jinou újmu, která by vznikla Zákazníkovi nebo jakékoliv třetí osobě v souvislosti s Volnočasovou aktivitou, zejména neodpovídá za žádné výlohy, které Zákazníkovi vznikly v souvislosti s Volnočasovou aktivitou, její změnou, zrušením či konáním. Veškeré nároky je třeba vždy uplatnit u příslušného Pořadatele bez zbytečného odkladu.

7.5. Provozovatel však může v odůvodněných případech poskytnout Zákazníkovi, který reklamuje vadu Volnočasové aktivity nebo jiné porušení práv ze Vstupenky, podporu a součinnost, případě sám o reklamaci rozhodnout. Zákazník je však povinen popsat Provozovateli, v čem spatřuje vady Volnočasové aktivity, který mu byl poskytnut, a doložit svá tvrzení důkazy (např. fotografiemi).

7.6. Zákazník je v souvislosti se vstupem na konkrétní Volnočasovou aktivitu vždy povinen dodržovat pravidla stanovená jejím Pořadatelem. Je rovněž povinen podrobit se provoznímu a návštěvnímu řádu místa konání Volnočasové aktivity.

8. POUKAZ NA KREDITY

8.1. Pořadatel může vydat Poukaz(y) na kredity, které je možné použít pro úhradu Ceny Volnočasové aktivity. Poukazy na kredity mohou být vydány v listinné nebo elektronické podobě.

8.2. Každý 1 [slovy: jeden] Kredit slouží pro úhradu 1 [slovy: jedné] koruny české Ceny Volnočasové aktivity.

8.3. Každý Poukaz na kredity má svoji platnost, přičemž pokud není na konkrétním Poukazu na kredity stanoveno jinak, je doba platnosti Poukazu na kredity 1 [slovy: jeden] rok ode dne jeho odeslání Příjemci poukazu. V případě, že Kredity z konkrétního Poukazu na kredity nejsou po dobu jeho platnosti vyčerpány, takové Kredity zanikají, pokud se držitel Poukazu a Provozovatel nedohodnou písemně jinak.

8.4. V případě úhrady Ceny Volnočasové aktivity pomocí Poukazu na kredity, je nezbytné při uzavírání Smlouvy uvést kód Poukazu na kredit, přičemž při uzavření Smlouvy dojde k blokaci Kreditů použitých pro úhradu Ceny Volnočasové aktivity, a to do (i) okamžiku poskytnutí Volnočasové aktivity, (ii) okamžiku, kdy se Volnočasová aktivita považuje za poskytnutou nebo (iii) zániku Smlouvy, přičemž po dobu blokace není možné takové Kredity použít pro úhradu jiné Volnočasové aktivity. Okamžikem poskytnutí Volnočasové aktivity nebo okamžikem, kdy se Volnočasová aktivita považuje za poskytnutou, dochází ke stržení příslušného počtu Kreditů z Poukazu na kredity.

8.5. Poukaz na kredity lze použít rovněž pro úhradu Volnočasové aktivity bezprostředně u vybraných Pořadatelů, jejichž seznam je dostupný na Portálu. V případě použití Poukazu na kredity na úhradu Ceny Volnočasové aktivity přímo u Pořadatele, je Zákazník povinen předložit Poukaz na kredity příslušenému Pořadateli v listinné podobě.

9. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

9.1. Z důvodu uvedeného v ustanovení § 1837 písm. j) Občanského zákoníku nelze od Smlouvy na poskytnutí volnočasoví aktivity odstoupit postupem podle ustanovení § 1829 občanského zákoníku (odstoupení od Smlouvy do 14 dnů bez uvedení důvodu), neboť se v daném případě jedná o smlouvu o využití volného času a plnění (účast na Volnočasové aktivitě, k němuž Vstupenka opravňuje), které je poskytováno v určeném termínu nebo době.

9.2. I přes právní úpravu vztahující se k odstoupení od Smlouvy na poskytnutí volnočasové aktivity, ve smyslu čl. 9.1 výše, může Zákazník u Volnočasových aktivit, v jejichž Nabídce je to výslovně uvedeno, provést změny či dokonce odstoupit od Smlouva na poskytnutí volnočasové aktivity, to vše za podmínek uvedených v Nabídce konkrétní Volnočasové aktivity.

9.3. Pokud dojde ke zrušení Smlouvy na poskytnutí volnočasové aktivity dle čl. 9.2, potom Zákazník obdrží uhrazenou cenu za Volnočasovou aktivitu (sníženou o případné storno poplatky Pořadatele). Uhrazená cena za Volnočasovou aktivitu bude Zákazníkovi zaslána zpět stejným způsobem, jakým byla provedena (na stejné číslo platební karty, případně na bankovní účet, ze které byla platba úhrady ceny Volnočasové aktivity přijata, případně jiným způsobem stanovým Provozovatelem pro způsob úhrady Ceny Volnočasové aktivity použitým Zákazníkem), a to nejpozději do 14 [slovy: čtrnácti] kalendářních dnů ode dne zrušení Smlouvy na poskytnutí volnočasové aktivity.

10. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

10.1. Provozovatel není ve vztahu k Zákazníkovi vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) Občanského zákoníku.

10.2. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ze Smlouvy a Smlouvy na poskytnutí volnočasové aktivity, pokud je Zákazníkem spotřebitel, je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČO: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.

10.3. Provozovatel je k činnostem dle Smlouvy oprávněn na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

10.4. Zákazník tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 Občanského zákoníku.

11. MOŽNOSTI ARCHIVACE OBCHODNÍCH PODMÍNEK

11.1. Obchodní podmínky jsou dostupné na internetových stránkách Portálu na adrese: https://www.skvelecesko.cz/obchodni-podminky.

11.2. Obchodní podmínky jsou Zákazníkovi sděleny postupem při uzavření Smlouvy, před odeslání Objednávky ve smyslu čl. 3.6 a Zákazník si je může vytisknout nebo uložit pomocí funkcí prohlížeče Internetu.

11.3. Uzavřené Smlouvy jsou Provozovatelem archivovány v elektronické podobě a nejsou přístupné.

11.4. Zákazník má informace o jim provedených Objednávkách zaslané v podobě e-mailových zpráv zaslaných na Elektronickou adresu zákazníka; tyto informace mohou být rovněž Zákazníkovi zpřístupněny v rámci Portálu, pokud budou v rámci Portály zpřístupněny funkcionality uživatelských účtů. Součástí potvrzení o uzavření Smlouvy zaslaného Zákazníkovi jsou rovněž Obchodní podmínky zaslané v písemné elektronické podobě.

12. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

12.1. Ochrana osobních údajů Zákazníka, který je fyzickou osobou, je poskytována NAŘÍZENÍM EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále také jen “GDRP“).

12.2. Úprava pravidel ochrany osobních údajů je provedena v samostatném dokumentu označeném jako „POUČENÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZÁKAZNÍKŮ“, který je dán Zákazníkovi k dispozici společně s těmito Obchodními podmínkami a rovněž je dostupné Zákazníkům v rámci Internetového obchodu na adrese https://www.skvelecesko.cz/ochrana-osobnich-udaju.

13. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

13.1. Zákazník souhlasí se zasíláním informací souvisejících se službami Portálu a Nabídkami Volnočasových aktivit Provozovatelem na adresu Zákazníka a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení Provozovatele na Elektronickou adresu zákazníka.

13.2. Zákazník je oprávněn kdykoliv zastavit zasílání obchodních sdělení, ke kterému udělil souhlas dle čl. 12.1, a to bezúplatně a bez jakýchkoliv sankcí.

13.3. Zákazník souhlasí s ukládáním tzv. Cookies na jeho počítač. V případě, že je objednání Vstupenek na Portálu možné provést a závazky Provozovatele ze Smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání Cookies na počítač Zákazníka, může Zákazník souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

14. DORUČOVÁNÍ

14.1. Zákazníkovi může být doručováno na Elektronickou adresu zákazníka.

14.2. Zákazník bere na vědomí, že Provozovatel při doručování zpráv Zákazníkovi vychází z předpokladu, že Elektronická adresa zákazníka je správná a zprávy jsou Zákazníkovi řádně doručeny.

15. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

15.1. Ustanovení odchylná od Obchodních podmínek je možné sjednat ve Smlouvě. Odchylná ujednání ve Smlouvě mají přednost před ustanoveními Obchodních podmínek.

15.2. Pokud právní vztahy založené Smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak Provozovatel a Zákazník sjednávají, že se tyto vztahy řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

15.3. Je-li některé ustanovení Obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

V Ostravě dne 10. 10. 2020

Používáme cookies, aby SkvěléČesko.cz bylo skvělé :)

Abychom Vám mohli co nejvíce zpříjemnit cestu k zábavě potřebujeme využít Cookies. Díky nim vám můžeme nabídnout ty nejvhodnější aktivity a také usnadnit cestu k nákupu.

Cookies jsou malé textový soubor, který je po návštěvě webové stránky umístěn ve vašem počítači či telefonu. Díky tomuto vám můžeme zjednodušit práci s webovými stránkami a nabízet vám zážitky podle toho, co opravdu hledáte. Umožnují také přizpůsobit webovou stránku vašim potřebám a dopřát vám komfortní prohlížení.

Cookies neslouží k uchovávání osobních ani citlivých údajů.

Cookies, které používáme:
Přijmout vybrané