0

Poučení o zpracování osobních údajů

SUBJEKTŮ ÚDAJŮ UŽIVATELŮ A ZÁKAZNÍKŮ

on-line obchodu dostupného na doméně skvelecesko.cz

provozovaného obchodní společností

SkvěléČesko.cz s.r.o.

IČO: 09223436, se sídlem 28. října 3346/91, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava,
zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn. C 82459 vedená u Krajského soudu v Ostravě

(dále také jen „Poučení“)

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Internetový portál a Provozovatel

1.1.1. Internetový portál (dále také jen „Portál“) dostupný na doméně skvelecesko.cz (dále také jen „Doména“) je provozován společností SkvěléČesko.cz s.r.o., IČO: 09223436, se sídlem 28. října 3346/91, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, zapsanou v obchodním rejstříku pod sp. zn. C 82459 vedenou u Krajského soudu v Ostravě (dále také jen „Provozovatel“).

1.1.2. V rámci provozování Portálu dochází ke zpracování osobních údajů osob, které prostřednictvím Portálu zakoupily vstupenku (dále také jen „Vstupenka“) na volnočasovou aktivity (dále také jen „Volnočasové aktivity“), jejíž nabídka je umístěna na Portále (dále také jen „Zákazník“), a to na základě smlouvy o zprostředkování uzavřené mezi Provozovatelem a Zákazníkem (dále také jen „Smlouva“).

1.2. Osobní údaje Zákazníka a jejich kategorie

1.2.1. V rámci sjednání Smlouvy a plnění práv a povinností z ní vycházejících, dochází ke zpracování osobních údajů Zákazníků (dále také jen „Subjekty údajů“ nebo jednotlivě „Subjekt údajů“), a to konkrétně fyzických osob, které s Provozovatelem uzavřely Smlouvu, a to konkrétně: jméno a příjmení, telefonní číslo, e-mailová adresa(dále společně vše jen jako „Osobní údaje“).

1.2.2. Osobní údaje náleží do kategorie údajů adresních, kontaktních a identifikačních, tj. umožňují Zákazníka identifikovat, kontaktovat a dodat Vstupenku, jejíž zprostředkování je předmětem Smlouvy.

1.3. Účel předloženého Poučení

1.3.1. Toto poučení vyhotovil Provozovatel jako správce Osobních údajů za účelem splnění povinností informovat Subjekty údajů o okolnostech zpracování v rámci plnění smluvních povinností, případně propagace Provozovatele ve smyslu čl. 13 a 14 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (tzv. obecného nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „Nařízení“ nebo „GDPR“).

2. Účel a základ zpracování osobních údajů

2.1. Provozovatel zpracovává Osobní údaje Subjektu údajů pro účely realizace práv a povinností ze Smlouvy, tj. pro zprostředkování nákupu Vstupenky, jak je předmětem Smlouvy a dále pro účely zasílání obchodních sdělení v rámci tzv. přímého marketingu, což jsou zejména e-mailové zprávy s nabídkami služeb a/nebo informací o novinkách Portálu, které jsou zasílány na adresa elektronické pošty Zákazníka.

2.2. Právním základem pro zpracování Osobních údajů je Smlouva a dále oprávněný zájem Provozovatele na provádění přímého marketingu, tj. sdělování informací o nabídce služeb dostupných na Portálu a informací ohledně novinek týkajících se chodu či obsahu Portálu.

3. Informace o podmínkách zpracování osobních údajů

3.1. Provozovatel je oprávněn zpracovávat Osobní údaje Subjektu údajů manuálně nebo automatizovaně prostřednictvím vlastních zaměstnanců nebo třetích osob poskytujících Provozovateli služby umožňující chod Portálu (zejména obchodní partneři a spolupracující osoby s Provozovatelem). Osobní údaje budou zpracovávány ve formě zabezpečených databází.

3.2. Provozovatel zabezpečuje zpracovávané Osobní údaje pomocí organizačních, fyzických a softwarových prostředků zabezpečení, zejména prostřednictvím nastavení přístupových práv zaměstnanců (či spolupracujících třetích osob) k příslušnému software, fyzickým zabezpečením prostor Provozovatele a datových nosičů a prostředky softwarové ochrany před neoprávněným přístupem k datům prostřednictvím sítě internet. Provozovatel vyžaduje rovněž dodržení výše uvedených zásad po zpracovatelích Osobních údajů, zejména poskytovateli služeb pro chod Portálu. Zásady obecné datové a informační bezpečnosti stanoví Provozovatel samostatným dokumentem.

4. Příjemci nebo kategorie příjemců osobních údajů

4.1. Příjemcem Osobních údajů je Provozovatel, jeho zaměstnanci, osoby spolupracující s Provozovatelem na zajištění chodu Portálu a plnění Smlouvy a dále pořadatelé Volnočasových aktivit, kteří provozují Volnočasové aktivity, které jsou předmětem Vstupenek (dále také jen „Pořadatelé“).

5. Doba uložení osobních údajů

5.1. Osobní údaje Subjektu údajů zpracovává Provozovatel po dobu, kdy je to nezbytné ke splnění povinností ze Smlouvy, popř. do doby úplného vypořádání všech práv a povinností ze Smlouvy a to podle tohoto, která z výše uvedených dob skončí později.

6. Práva Subjektu údaJŮ ve vztahu k osobním údajům

6.1. Každý Subjekt údajů má právo požadovat vůči Provozovateli ve vztahu k Osobním údajům o své osobě:

  1. právo na přístup ke svým Osobním údajům – Subjekt údajů má právo na Provozovateli požadovat, aby mu poskytl přístup k jeho Osobním údajům zpracovávaným ve smyslu tohoto dokumentu ve formě výpisu všech zpracovávaných Osobních údajů ve vztahu k jednotlivým účelům zpracování. Subjekt údajů je rovněž oprávněn požadovat informaci o zpracovatelích, zpracovávajících na základě dohody s Provozovatelem jeho Osobní údaje;
  2. právo na vysvětlení a opravu svých Osobních údajů – v případě, že se Subjekt údajů domnívá, že Provozovatel jeho Osobní údaje zpracovává v rozporu s tímto dokumentem (zejména s účely a právními základy zde identifikovanými) nebo s právními předpisy, je oprávněn na Provozovateli požadovat vysvětlení a sjednání nápravy. Zpracovává-li Provozovatel nepřesné osobní údaje Subjektu údajů, je Subjekt údajů oprávněn požadovat jejich opravu;
  3. právo na výmaz svých Osobních údajů – Subjekt údajů je oprávněn požadovat na Provozovateli výmaz jeho Osobních údajů, pokud: (i) tyto osobní údaje přestaly být potřebné pro vymezené účely zpracování, nebo (ii) Subjekt údajů odvolal svůj souhlas se zpracováním osobních údajů (byl-li předtím udělen) a pro toto zpracování neexistuje žádný jiný důvod, nebo (iii) Subjekt údajů vznesl námitky proti zpracování Osobních údajů a neexistují žádné převažující důvody pro zpracování, nebo (iv) údaje musí být vymazány z důvodu splnění právní povinnosti Provozovatele, nebo (v) Osobní údaje byly zpracovávány protiprávně;
  4. právo na omezení zpracování svých Osobních údajů – Subjekt údajů je oprávněn požadovat na Provozovateli omezení zpracování Osobních údajů v následujících případech: (i) Subjekt údajů popírá přesnost zpracovávaných Osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby Provozovatel mohl přesnost zpracovávaných údajů ověřit, (ii) zpracování Osobních údajů je dle Subjektu údajů protiprávní a tento odmítá provedení výmazu Osobních údajů, (iii) Provozovatel Osobní údaje nepotřebuje pro stanovené účely zpracování, ale Subjekt údajů je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
  5. právo vznést námitku zpracování Osobních údajů – v případě zpracování Osobních údajů nezbytného pro plnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu (čl. 6 odst. 1 písm. e) GDPR) nebo pro účely oprávněných zájmů Provozovatele (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR) je Subjekt údajů oprávněn vznést námitku proti zpracování jeho Osobních údajů, pokud zároveň uvede důvody, týkající se jeho konkrétní situace. Provozovatel je na základě námitky povinen zpracování Osobních údajů ukončit, ledaže prokáže, že důvod zpracování spočívající v ochraně jeho zájmů převažuje nad zájmy a svobodami Subjekt údajů;
  6. právo na přenositelnost údajů – Subjekt údajů má právo získat Osobní údaje, které se ho týkají, jež poskytl Provozovateli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by Provozovateli bránil, a to v případě, že (i) zpracování je založeno na souhlasu podle čl. 6 odst. 1 písm. a) nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) GDPR nebo na smlouvě podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR a zároveň (ii) zpracování dat (Osobních údajů) se provádí automatizovaně. Při výkonu svého práva na přenositelnost údajů podle předchozí věty má Subjekt údajů právo na to, aby Osobní údaje byly předány přímo Provozovatelem jinému správci Osobních údajů, je-li to technicky proveditelné. Výkonem tohoto práva nesmí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.

7. možnost podání stížnosti u dozorového orgánu

7.1. Subjekt údajů má právo podat stížnost u orgánu dozoru ohledně osobních údajů, pokud se domnívá, že zpracováním jeho Osobních údajů bylo porušeno GDPR. Orgánem dozoru pro Subjekty údajů, kteří mají bydliště na území České republiky, je Úřad pro ochranu osobních údajů (dostupný mimo jiné na internetové adrese: http://www.uoou.cz).

8. ZÁVEREČNÁ USTANOVENÍ

8.1. V případě, že Provozovatel začne se zpracováváním Osobních údajů poskytnutých Subjekty údajů k jiným účelům, než které vyplývají z tohoto dokumentu, (i) neprodleně o této skutečnosti informuje příslušné subjekty údajů (Subjekt údajů), (ii) informuje je o jednotlivých aspektech zpracování a (iii) v případě, že je ke zpracování k tomuto účelu vyžadován souhlas Subjektu údajů, o tento souhlas před započetím zpracování Subjekt údajů požádá. V případě, že Subjektu údajů souhlas neudělí, není Provozovatel oprávněn s dalším zpracováním Osobních údajů začít, není-li dán jiný právní základ zpracování.

8.2. Tento dokument je Subjektům údajů poskytnut v elektronické podobě před uzavřením Smlouvy v rámci Portálu a také je dostupný na webových stránkách Portálu, kde je nepřetržitě dostupný všem Subjektům údajů.

Používáme cookies, aby SkvěléČesko.cz bylo skvělé :)

Abychom Vám mohli co nejvíce zpříjemnit cestu k zábavě potřebujeme využít Cookies. Díky nim vám můžeme nabídnout ty nejvhodnější aktivity a také usnadnit cestu k nákupu.

Cookies jsou malé textový soubor, který je po návštěvě webové stránky umístěn ve vašem počítači či telefonu. Díky tomuto vám můžeme zjednodušit práci s webovými stránkami a nabízet vám zážitky podle toho, co opravdu hledáte. Umožnují také přizpůsobit webovou stránku vašim potřebám a dopřát vám komfortní prohlížení.

Cookies neslouží k uchovávání osobních ani citlivých údajů.

Cookies, které používáme:
Přijmout vybrané