0

Všeobecné obchodní podmínky poskytovatelů

internetového portálu SkvěléČesko.cz

pro poskytovatele volnočasových služeb

platné a účinné od 1. 8. 2020

1. Úvodní ustanovení

1.1 Provozovatel

1.1.1 Internetový portál skvelecesko.cz je provozován společností SkvěléČesko.cz s.r.o., IČO: 09223436, se sídlem 28. října 3346/91, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn. C 82459 vedená u Krajského soudu v Ostravě.

1.1.2 Kontaktní údaje Provozovatele:

   1. adresa pro doručování: 28. října 3346/91, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava.
   2. elektronická adresa: partner@skvelecesko.cz.
   3. telefon: +420 602 757 059.

1.2 Definice a výklad pojmů

1.2.1 Administrační rozhraní – část Portálu určená pro Poskytovatele, v rámci které má jednotlivý Poskytovatel přístup k podkladům pro fakturaci, údajům o Volnočasových aktivitách Poskytovatele nabízených na Portálu, informacích o Poskytovali, Volnočasovým aktivitám, na které jsou uzavřené Smlouvy na poskytnutí volnočasové aktivity, atd.;

1.2.2 API – rozhrazení pro výměnu dat mezi aplikacemi;

1.2.3 Ceník – dokument obsahuje výši a způsob výpočtu odměny Provozovatele za dodatečné služby související s Portálem, jejíchž poskytnutí může být sjednáno mezi Poskytovatelem a Provozovatelem; Ceník je dostupný na vyžádání u Provozovatele;

1.2.4 Cena volnočasové aktivity – cena sjednaná ve Smlouvě na poskytnutí volnočasové aktivity, kterou má Zákazník uhradit Poskytovateli za Volnočasovou aktivitu;

1.2.5 E-mailová adresa poskytovatele – e-mailová adresa Poskytovatele sdělená v rámci Registrace, která je následně uvedena v Administračním rozhraní;

1.2.6 Poskytovatel – fyzická nebo právnická osoba odlišná od Provozovatele, pořádající či organizující Volnočasové aktivity;

1.2.7 Občanský zákoník – zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění;

1.2.8 Obchodní podmínky – Obchodní podmínky Portálu SkvěléČesko.cz, které tvoří nedílnou součást Smlouvy; není-li u odkazů na články uvedeno jinak, odkazy odkazují na jednotlivé články těchto Obchodních podmínek;

1.2.9 Odměna – odměna Provozovatele za poskytnutí služeb Portálu Poskytovateli vedoucích k uzavření Smlouvy na poskytnutí volnočasové aktivity;

1.2.10 Portál – on-line systém provozovaný na internetu na doméně (URL) https://www.skvelecesko.cz, který umožňuje Zákazníkům vyhledávání Volnočasových aktivit, jejich výběr dle definovaných kritérií (např. lokalita, cena, termín) a sjednání smlouvy mezi Poskytovatelem a Zákazníkem na poskytnutí Volnočasové aktivity;

1.2.11 Provize – procentně daná část Ceny volnočasové aktivity, na kterou má Provozovatel nárok z uzavřené Smlouva na poskytnutí volnočasové aktivity;

1.2.12 Provozovatel – provozovatel Portálu, společnost SkvěléČesko.cz s.r.o., identifikovaná v čl. 1.1.1;

1.2.13 Přehled poskytnutých volnočasových aktivit – přehled Volnočasových aktivit, které Poskytovatel poskytl Zákazníkům na základě Smluv na poskytnutí volnočasových aktivit;

1.2.14 Registrace – zavedení Poskytovatele do evidence, kterou vede Provozovatel v rámci Portálu společně s uzavřením Smlouvy;

1.2.15 Registrační formulář – formulář dostupný na Portále pro provedení Registrace;

1.2.16 Smlouva – smlouva o spolupráci uzavřená mezi Provozovatelem a Poskytovatelem, jejíž obsah je tvořen těmito Obchodními podmínkami, pokud není sjednáno jinak;

1.2.17 Smlouva na poskytnutí volnočasové aktivity – smlouva sjednaná mezi Zákazníkem a Poskytovatelem na uskutečnění Volnočasové aktivity.

1.2.18 Smluvní strana – strany Smlouvy, tj. Poskytovatel a Provozovatel.

1.2.19 Uživatel – fyzická osoba (člověk), fyzická osoba podnikatel (člověk) nebo právnická osoba, která zobrazuje obsah Portálu na svém technickém zařízení umožňujícím zobrazení Portálu;

1.2.20 Volnočasová aktivita – atrakce, kulturní, společenské, zábavní, zážitkové, sportovní nebo jiné aktivity pro využití volného času;

1.2.21 Vstupenka – písemnost či doklad opravňující Zákazníka k účasti na konkrétní Volnočasové aktivitě. Vstupenka je v oblasti cestovního ruchu běžně označována jako „voucher“ a Vstupenka poskytnuta Zákazníkovi může být takto označena stejně jako může být označena jakýmkoliv jiným obdobným způsobem.

1.2.22 XML FEED – exportní soubor pravidelně aktualizovaný ze strany Poskytovatele a poskytovaný Provozovateli za podmínek uvedených v těchto Obchodních podmínkách;

1.2.23 Zákazník – Uživatel, který vyhledává Volnočasovou aktivitu prostřednictvím Portálu a uzavře Smlouvu na poskytnutí volnočasové aktivity.

1.3 Registrace, Smlouva a Obchodní podmínky

1.3.1 Smlouvu je možno uzavřít následujícími způsoby:

   1. uzavření písemné Smlouvy za účasti statutárního orgánu nebo jiného zástupce Provozovatele;
   2. uzavření Smlouvy na dálku (tj. za pomocí prostředku komunikace na dálku) v textové podobě dle čl. 1.4 Obchodních podmínek.

1.3.2 Část obsahu Smlouvy je ve smyslu ust. § 1751 Občanského zákoníku určena odkazem na tyto Obchodní podmínky. Aktuální znění těchto Obchodních podmínek je zpřístupněno na adrese https://www.skvelecesko.cz/obchodni-podminky-poskytovatele, Poskytovatel má možnost archivovat si jednotlivé verze Obchodních podmínek.

1.3.3 K tomu, aby Provozovatel uzavřel Smlouvu, je nutné aby Poskytovatel splňoval následující podmínky:

   1. Poskytovatel splňuje požadavky kladené právními předpisy na provozování Volnočasové aktivity;
   2. Poskytovatel uvedl v Registračním formuláři kontaktní údaje odpovídající těm údajům, které má uvedeny na svých internetových stránkách a ve veřejných rejstřících, případně kontaktní údaje osoby, které je oprávněná za Poskytovatele jednat dle pravidel daných právními předpisy (zejména Občanským zákoníkem);
   3. Poskytovatel bude dodávat pravidelně aktualizované informace o Volnočasových aktivitách (i) pomocí Administračního rozhraní (blíže čl. 2.2 těchto Obchodních podmínek) a/nebo (ii) v požadovaném formátu pomocí pravidelně aktualizovaného exportního souboru XML FEED, který bude nepřetržitě k dispozici pro on-line automatizované zpracování Provozovatelem a/nebo (iii) prostřednictvím rozhrazení pro výměnu dat mezi aplikacemi (API) či jinak, pokud bude mezi Smluvními stranami výslovně sjednán takový způsob výměny dat..

1.3.4 Pokud není ve Smlouvě nebo v jejích přílohách výslovně uvedeno odchylné ujednání nebo platnost některých ustanovení těchto Obchodních podmínek není Smlouvou nebo jiným výslovným ujednáním mezi Provozovatelem a Poskytovatelem vyloučena nebo jinak modifikována, platí v ostatním pro vzájemné vztahy Smluvních stran tyto Obchodní podmínky.

1.4 Smlouva uzavíraná na dálku

1.4.1 Pro uzavření Smlouvy je nezbytné provedení Registrace. Registrace může být provedena (i) vyplněním Registračního formuláře dostupného na Portálu samotným Poskytovatelem nebo (ii) Registrační formulář může být vyplněn samotným Provozovatelem nebo jim určenou třetí osobou na základě telefonického či písemného kontaktu s Poskytovatelem. V rámci Registrace je Poskytovateli sdělena krom jiných informací výše Provize Provozovatele.

1.4.2 V souvislosti s ověřením údajů ohledně Poskytovatele v rámci Registrace má Provozovatel právo požadovat jméno a příjmení, datum narození, funkci, telefonní číslo a e-mailovou adresu osoby, která jménem Poskytovatele provádí úkony v rámci Registrace.

1.4.3 Provozovatel kontaktuje Poskytovatele poté, co je mu doručen vyplněný Registrační formulář postupem dle čl. 1.4.1 bod (i) těchto Obchodních podmínek, mailovou zprávou na E-mailovou adresu poskytovatele uvedenou v Registračním formuláři se sdělením, zdali jsou údaje v Registračním formuláři dostačující pro Registraci a zdali došlo k jejímu úspěšnému provedení, tj. uzavření Smlouvy.

1.4.4 V případě, že je Provozovatelem nebo jim určenou třetí osobou vyplněn Registrační formulář postupem ve smyslu čl. 1.4.1 bod (ii) těchto Obchodních podmínek, potom je Poskytovateli zaslán Registrační formulář nebo odkaz na něj k potvrzení na E-mailovou adresu poskytovatele sdělenou Poskytovatelem v průběhu Registrace. Registrační formulář obsahuje také výši Provize. Poskytovatel je povinen zkontrolovat veškeré údaje uvedené v Registračním formuláři. K e-mailové zprávě obsahující Registrační formulář nebo odkaz jsou připojeny tyto Obchodní podmínky. Podmínkou k dokončení Registrace, tj. uzavření Smlouvy, je potvrzení Registračního formuláře Poskytovatelem.

1.4.5 Poskytovatel zodpovídá za osoby, které jednají jeho jménem a zavazuje se, že za něj v průběhu sjednávaní i trvání Smlouvy jednají osoby k takovému jednání oprávněné (statutární orgán, zaměstnanci či osoby jinak zmocněné k zastupování Poskytovatele).

1.4.6 Návrh Provozovatele na uzavření Smlouvy (nabídku) lze přijmout pouze bezvýhradným přijetím. Provozovatel tímto ve smyslu § 1740 odst. 3 Občanského zákoníku předem vylučuje přijetí této nabídky s dodatkem/dodatky či odchylkou/odchylkami. Případný návrh Smlouvy doplněný či pozměněný ze strany Poskytovatele se považuje za nový návrh (nabídku).

1.4.7 Provozovatel si vyhrazuje právo:

   1. kontaktovat před uzavřením Smlouvy telefonicky Poskytovatele a ověřit si informace, které uvedl v Registračním formuláři a/nebo
   2. odmítnout uzavření Smlouvy, tj. neposílat Poskytovateli návrh Smlouvy popř. neakceptovat Poskytovatelem zaslaný návrh Smlouvy prostřednictvím Registrace, a to i bez udání důvodů.

1.4.8 Poskytovatel bere na vědomí, že z důvodu bezpečnosti poskytování služeb Provozovatele bude Provozovatel při jakémkoliv požadavku či komunikaci ze strany Poskytovatele požadovat autorizaci toho, že jedná s kontaktní osobou uvedenou v rámci Registrace popř. změn Registrace – tzn. zadání platných kontaktních údajů popř. přístupových hesel. Provozovatel nebude jednat s neautorizovanými osobami (tj. osobami, které Poskytovatel neuvedl při registraci nebo později v registračním formuláři) ani reagovat na jejich požadavky či žádosti o informace a není z důvodu odmítnutí komunikovat s neautorizovanou osobou v prodlení ani není odpovědný za škody, které v této souvislosti Poskytovateli vzniknou.

1.5 Administrační rozhraní

1.5.1 Po uzavření Smlouvy zřídí Provozovatel Poskytovateli přístup do Administračního rozhraní, prostřednictvím kterého bude mít Poskytovatel možnost spravovat a zobrazovat nabídku svých Volnočasových aktivit na Portále, on-line přístup k fakturám a podkladům pro fakturaci – zejména statistikám uzavřených Smluv na poskytnutí volnočasové aktivity a k dalším funkcionalitám Portálu. Vedle toho může Poskytovatel provádět vybraná nastavení, ukládat změny kontaktních či fakturačních údajů.

1.5.2 Poskytovatel je povinen chránit přístupová hesla před zneužitím a nesdělovat je žádným třetím subjektům, s výjimkou svých vlastních zaměstnanců nebo spolupracujících osob, které poučí o povinnosti mlčenlivosti dle tohoto článku Obchodních podmínek.

2. FUNGOVÁNÍ Portálu

2.1 Princip provozování Portálu

2.1.1 Provozovatel zveřejňuje na Portále nabídky Volnočasových aktivit jednotlivých registrovaných Poskytovatelů a umožňuje Uživatelům jejich výběr podle jimi zvolených kritérií a následné uzavření Smlouvy na poskytnutí volnočasové aktivity mezi Poskytovatelem a Zákazníkem.

2.1.2 Provozovatel není smluvní stranou Smlouvy na poskytnutí volnočasové aktivity a neuzavírá žádné Smlouvy na poskytnutí volnočasové aktivity se Zákazníky (včetně uzavření takové smlouvy na základě plné moci, ani neuzavírá takové smlouvy z pozice zprostředkovatele nebo cestovní agentury).

2.1.3 Na základě zadání kritérií jsou Uživateli zobrazeny Volnočasové aktivity, které by měly odpovídat Uživatelem zadaným kritériím. Rozklikne-li Uživatel konkrétní Volnočasovou aktivitu, zobrazí se Uživateli detailní popis takové aktivity včetně ceny.

2.1.4 Při zobrazení přehledu Volnočasových aktivit je popis Volnočasové aktivity zobrazen jen jednou, ve vrchní části příslušné internetové stránky. Výběr toho, jaký popis Volnočasové aktivity a fotografie použije, provádí Provozovatel, stejně jako je oprávněn popis měnit a upravovat (viz čl. 2.3.2 těchto Obchodních podmínek).

2.1.5 Poskytovatel měl možnost seznámit se před uzavřením Smlouvy s podobou a povahou Portálu a bere na vědomí, jaké jsou principy vyhledávání a nabídky Volnočasových aktivit prostřednictvím Portálu.

2.2 Vkládání informací o Volnočasových aktivitách

2.2.1 Informace o Volnočasových aktivách konkrétního Poskytovatele, které jsou zveřejňovány na Portálu, mohou být Provozovateli poskytnuty následujícími způsoby:

   1. ručně Poskytovatelem prostřednictvím Administračního rozhraní;
   2. automatizovaně prostřednictvím XML FEEDu;
   3. jiným způsobem (např. použitím API) výslovně sjednaným mezi Smluvními stranami.

2.2.2 Poskytovatel poskytuje Provozovateli informace o nabídce Volnočasových aktivit a za zajištění a poskytnutí těchto informací odpovídá Poskytovatel.

2.2.3 Informace o Volnočasové aktivitě, poskytnuté Provozovateli prostřednictvím Administračního rozhraní, XML FEEDu nebo jakýmkoliv jiným způsobem, který Provozovatel připustí, musí být přesné, pravdivé a aktuální. Poskytovatel je plně odpovědný za kompletnost, pravdivost a přesnost poskytnutých informací a rovněž za to, že takové informace nejsou zavádějící, klamavé nebo jinak závadné a na jejich základě by mohl být Uživatel a/nebo Zákazník uveden v omyl.

2.2.4 Ceny volnočasových aktivit musí být Provozovateli poskytnuty v korunách českých a musí obsahovat veškeré údaje požadované právními předpisy včetně příslušných ustanovení Občanského zákoníku o spotřebitelských smlouvách. Cena volnočasové aktivity musí být nejvýše totožná s cenou, za kterou Volnočasovou aktivitu nabízí samotný Poskytovatel mimo Portál, a to včetně nabízení Volnočasové aktivity prostřednictvím třetí osoby odlišné od Provozovatele.

2.2.5 Poskytovatel bere na vědomí, že funkce Portálu mohou umožnit, aby Uživatel zobrazil nabídku Volnočasových aktivit v jiných cenách, než jsou české koruny, stejně jako může být možné uhradit Cenu volnočasové aktivity v jiné měně než jsou české koruny; ve všech těchto případech má Poskytovatel stále nárok na Cenu volnočasové aktivity v korunách českých a přepočet na české koruny je výlučně záležitostí Provozovatele včetně případného kurzového rozdílu (včetně ztráty).

2.2.6 Podrobné instrukce k poskytování informací včetně technických podmínek XML FEEDu sděluje Provozovatel v rámci specifikace obsažené v dokumentaci Portálu. Tyto technické podmínky XML FEEDu netvoří součást těchto Obchodních podmínek, a Provozovatel je oprávněn je měnit dle technických požadavků Portálu. O změně pravidel vkládání informací ohledně Volnočasových aktivit včetně technické specifikace XML FEEDu bude Poskytovatel informován prostřednictvím Administračního rozhraní a zároveň prostřednictvím zpráv zasílaných na E-mailovou adresu poskytovatele (tato může být modifikována v Administračním rozhraní).

2.2.7 Pokud je mezi Smluvními stranami výslovně sjednán jiný způsob poskytování dat o Volnočasových aktivitách, je Provozovatel oprávněn určit také podmínky takového způsobu poskytován dat včetně podmínek technických, organizačních, cenových, atd.

2.3 Souhlas Poskytovatele s užitím autorských děl

2.3.1 Uzavřením Smlouvy uděluje Poskytovatel Provozovateli licenci – oprávnění k výkonu práva užít autorská díla poskytnutá mu v rámci Administračního rozhraní a/nebo XML FEEDu a/nebo jakýmkoliv jiným způsobem ze strany Poskytovatele, ke všem způsobům, které jsou nezbytné k dosažení účelu Smlouvy. Provozovatel je zejména oprávněn autorská díla zpřístupnit veřejnosti na internetových stránkách Portálu, a to za dále uvedených podmínek:

   1. licence se sjednává jako licence nevýhradní;
   2. časový rozsah licence: po dobu trvání majetkových autorských práv;
   3. územní rozsah licence: celý Svět;
   4. množstevní rozsah: bez omezení.

2.3.2 V souvislosti s nabídkou Volnočasových aktivit na Portálu Poskytovatel souhlasí s tím, aby Provozovatel zpracovával a jinak upravoval texty popř. jiná autorská díla, která mu Poskytovatel poskytne prostřednictvím XML FEEDu nebo jiným způsobem. Poskytovatel souhlasí s tím, aby Provozovatel do autorských děl (zejména textů) zasahoval, měnil je a zkracoval je, spojoval s jiným dílem nebo je zařadil do díla souborného a následně zpřístupnil takto upravená autorská díla veřejnosti na Portálu.

2.3.3 Poskytovatel souhlasí s tím, aby Provozovatel uváděl autorská díla na veřejnost pod svým jménem.

2.4 Odpovědnost za informace poskytnuté Provozovateli

2.4.1 Provozovatel se nepodílí na tvorbě popisu o Volnočasových aktivitách ani dalších informací ohledně Volnočasových akcí, které jsou dostupné na Portále, pokud se Smluvní strany výslovně nedohodnou jinak. V případě, že se Provozovatel podílí na tvorbě popisu Volnočasové aktivity, provádí schválení takového popisu Poskytovatel a tento tak nese i odpovědnost za takový obsah.

2.4.2 Provozovatel odpovídá za informace o Volnočasových akcích zveřejněných na Portále pouze jakožto poskytovatel služeb informační společnosti v rozsahu dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů.

2.4.3 Provozovatel neprovádí kontrolu veškerého obsahu, který je Poskytovatelem poskytnut Provozovateli ohledně Volnočasových akcí.

2.4.4 Poskytovatel je v případě autorských děl, která poskytuje Provozovateli prostřednictvím Administračního rozhraní, XML FEEDu nebo jiným způsobem ke zveřejnění na Portále, povinen poskytovat pouze taková autorská díla, u kterých vykonává autorská práva, popř. u kterých disponuje licencí, tj. výslovným souhlasem autora nebo držitele autorských práv s jejich užitím v rozsahu nezbytném ke splnění účelu Smlouvy, zejména s jejich sdělováním veřejnosti prostřednictvím internetu a případným rozmnožováním a rozšiřováním.

2.4.5 Pravidla ohledně oprávnění k nakládání s informacemi uvedená v tomto čl. 2.4 a jeho podčláncích se přiměřeně vztahují i na označení, která jsou ochrannými známkami.

2.4.6 Poskytovatel odpovídá za poskytnutí jakéhokoliv protiprávního obsahu Provozovateli prostřednictvím Administračního rozhraní, XML FEEDu či jakéhokoliv jiného způsobu poskytnutí informací Provozovateli. Poskytovatel odpovídá zejména za poskytnutí obsahu

   1. kterým dojde k neoprávněnému zásahu do autorských práv třetí osoby;
   2. kterým dojde k zásahu do práva na ochranu osobnosti, zejména k zásahu do práva na ochranu podobizny, soukromí, cti nebo důstojnosti člověka;
   3. prostřednictvím kterého se Poskytovatel dopouští nekalosoutěžního jednání;
   4. jehož zveřejnění může představovat protiprávní jednání nebo může poškodit dobré jméno Provozovatele;
   5. jehož zpracování, užití, zveřejnění či jakékoliv jiné nakládání s ním může naplnit skutkovou podstatu správního deliktu nebo trestného činu.

2.4.7 Provozovatel neprovádí aktivní kontrolu informací jemu poskytnutých Poskytovatelem, avšak dozví-li se Provozovatel o protiprávní povaze takových informací, je oprávněn protiprávní obsah Portálu založený na takových informací odstranit, a to i v případě, kdy existuje jen důvodné podezření na protiprávnost obsahu.

2.4.8 Oznámí-li třetí osoba Provozovateli, že na Portále je zveřejněn protiprávní obsah, Poskytovatel je povinen na základě výzvy Provozovatele poskytnout mu bez zbytečného odkladu veškerou součinnost, informace a podklady potřebné k tomu, aby mohl Provozovatel doložit, že obsah není protiprávní. Tímto není dotčeno právo Provozovatele zvážit rizika a odstranit z Portálu protiprávní obsah dočasně nebo zcela, ačkoliv mu Poskytovatel součinnost uvedenou v tomto článku poskytl.

2.4.9 Poskytovatel odpovídá za jakoukoliv újmu či škodu, která vznikla Provozovateli v souvislosti se zveřejněním protiprávního obsahu poskytnutého ze strany Poskytovatele nebo jakékoliv třetí osoby související s Poskytovatelem nebo s Volnočasovou aktivitou konkrétního Poskytovatele. Poskytovatel rovněž odpovídá za případné jiné nároky třetích osob, např. v souvislosti s porušením autorských, osobnostních nebo jiných práv vyvolané zveřejněním protiprávního obsahu na Portálu (např. nároky z neoprávněného zásahu do autorských práv).

2.5 Vyúčtování Ceny volnočasové aktivity

2.5.1 Cena volnočasové aktivity je Zákazníkem hrazena prostřednictvím Provozovatele, a to následujícím způsobem:

   1. v případě Volnočasové aktivity, která se má uskutečnit do 1 [slovy: jednoho] měsíce ode dne uzavření Smlouvy na poskytnutí volnočasové aktivity, bude Cena volnočasové aktivity vyúčtovaná daňovým dokladem – fakturou, která bude vystavena samotným Portálem jménem Poskytovatele. Vyúčtování takové Ceny volnočasové aktivity bude provedeno prostřednictvím bankovního účtu Provozovatele a/nebo platební brány provozované třetí osobou. Vystavený daňový doklad – faktura je Poskytovateli dostupný v Administračním rozhraní a Poskytovatel je povinen si daňový doklad z Administračního systému stáhnout.
   2. v případě Volnočasové aktivity, která se má uskutečnit později, než 1 [slovy: jeden] měsíc ode dne uzavření Smlouvy na poskytnutí volnočasové aktivity, Provozovatel vystaví svým vlastním jménem zálohovou fakturu Zákazníkovi k vyúčtování Ceny volnočasové aktivity. K vyúčtování Ceny volnočasové aktivity vystaví Poskytovatel Provozovateli daňový doklad – fakturu, jakmile vznikne Poskytovateli nárok na vyplacení Ceny volnočasové aktivity po poskytnutí Volnočasové aktivity ve smyslu čl. 2.5.2 první věty níže; takový daňový doklad je vystaven na částku odpovídající Ceně volnočasové aktivity a snížení vyplácené částky o Odměnu bude provedeno na základě jednostranného započtení dle čl. 3.3.2 Obchodních podmínek.

2.5.2 Poskytovatel je při poskytnutí Volnočasové aktivity povinen zaznamenat její poskytnutí za pomocí funkcí Portálu a/nebo pomocí kódů na Vstupence či jiným způsobem sděleným Provozovatelem.

2.5.3 Poskytovatel má nárok na výplatu Ceny volnočasové aktivity sníženou o Odměnu Provozovatele do 7 [slovy: sedmi] pracovních dnů ode dne poskytnutí Volnočasové aktivity. V případě, že Volnočasová aktivita není Zákazníkovi poskytnuta z důvodu na jeho straně (zejména z důvodu, že se Zákazník řádně a včas nedostaví k poskytnutí Volnočasové aktivity a není dohodnut náhradní termín jejího poskytnutí), aniž by ze strany Zákazníka byly okolnosti, které nemohl předvídat či ovlivnit (vyšší moc), potom se má za to, že Volnočasová aktivita poskytnuta byla.

2.5.4 Výplata Ceny volnočasové aktivity konkrétnímu Poskytovateli je prováděna automaticky, jakmile jsou splněny podmínky pro její vyplacení.

2.5.5 Pokud je ohledně poskytnutí Volnočasové aktivity vedeno reklamační řízení, Cena volnočasové aktivity nebude do doby jeho ukončení Poskytovateli vyplacena.

2.5.6 V případě, vystavení zálohové faktury na Cenu volnočasové aktivity postup dle čl. 2.5.1 písm. b) Obchodních podmínek a úhradu částky, které je předmětem této zálohové faktury na bankovní účet Provozovatele, vzniká Poskytovateli nárok na úrok z této částky, který banka poskytuje Provozovateli k účtu, kde bude částka odpovídající zálohové faktuře připsána, a to za dobu ode dne připsání této částky na bankovní účet uvedený na zálohové faktuře do dne odepsání částky odpovídající Ceně volnočasové aktivity, která je předmětem uhrazené zálohové faktury, pokud k poskytnutí takové Volnočasové aktivity došlo řádně a včas v souladu se Smlouvou na poskytnutí volnočasové aktivity. Provozovatel je na základě své úvahy oprávněn poskytnout Poskytovateli i větší úrok z částky připsané na bankovní účet Provozovatele.

2.6 Ostatní ujednání

2.6.1 V případě, že Poskytovatel není schopen poskytovat Volnočasové aktivity nebo se Provozovatel důvodně domnívá, že poskytnutí Volnočasové aktivity na základě již uzavřených Smluv na poskytnutí volnočasové aktivity není možné nebo by takové Volnočasové aktivity mohly být poskytnuty v rozporu se Smlouvou na poskytnutí volnočasových aktivit, Poskytovatel zmocňuje Provozovatele k odstoupení od Smluv na poskytnutí volnočasové aktivity a vrácení uhrazených Cen volnočasové aktivity nebo záloh na ně zaplacených týkajících se takových smluv Zákazníkům.

3. odměna Provozovatele

3.1 Odměna

3.1.1 Provozovateli vzniká nárok na Odměnu, přičemž podmínky vzniku nároku, výše odměny i platební podmínky jsou stanoveny ve Smlouvě.

3.1.2 Provozovatel má nárok na Odměnu za každou uzavřenou Smlouvu na poskytnutí volnočasové aktivity.

3.1.3 Výše Odměny je dána Cenou volnočasové aktivity sjednanou ve Smlouvě na poskytnutí volnočasové aktivity násobenou procentní sazbou Provize, která je sjednána v rámci Registrace.

3.1.4 Nárok na Odměnu vzniká poskytnutím Volnočasové aktivity Poskytovatelem Zákazníkovi, pokud není stanoveno jinak. V případě, že nedojde k poskytnutí Volnočasové aktivity z důvodu na straně Poskytovatele, má i přesto Provozovatel nárok na Odměnu. Pokud nedošlo k poskytnutí Volnočasové aktivity z důvodu na straně Zákazníka ve smyslu čl. 2.5.2 těchto Obchodních podmínek, potom Provozovateli rovněž vznikl nárok na Odměnu.

3.1.5 Není-li výslovně sjednáno jinak, je částka Odměny bez daně z přidané hodnoty, a tato daň je účtována zvlášť ve výši stanovené platnými právními předpisy.

3.1.6 V rámci Portálu mohou být poskytovány služby, které jsou zpoplatněné, přičemž výše ceny takových služeb je uvedena v Ceníku.

3.2 Platební podmínky

3.2.1 Provozovatel vystaví k vyúčtování Odměny daňový doklad – fakturu, vždy k 15. [slovy: patnáctému] kalendářnímu dni a k posledními kalendářnímu dni v měsíci, za který je faktura vystavena k vyúčtování Odměny, na kterou Provozovateli vznikl nárok do dne vystavení takového daňového dokladu – faktury.

3.3 Společná ustanovení

3.3.1 Poskytovatel je povinen uhradit Odměnu a/nebo Cenu řádně a včas bezhotovostně ve prospěch bankovního účtu Provozovatele uvedeného na daňovém dokladu – faktuře. Peněžitý závazek Poskytovatele je splněn dnem, kdy je platba připsána na účet Provozovatele (tedy nikoliv dnem odeslání z účtu Poskytovatele).

3.3.2 Provozovatel je oprávněn jednostranně započítat nárok na Odměnu a/nebo Cenu na nárok Poskytovatele na vyplacení Ceny volnočasové aktivity.

3.3.3 Poskytovatel je povinen udržovat aktuálnost svých fakturačních údajů prostřednictvím Administračního rozhraní. Provozovatel je vždy v dobré víře ohledně aktuálnosti, úplnosti a správnosti těchto údajů, jak jsou uvedeny v Administračním rozhraní. V případě, že fakturační údaje nebudou aktuální, úplné a/nebo správné, Provozovatel neodpovídá za jakékoliv důsledky takové situace včetně případné škody způsobené Poskytovateli nebo třetí osobě.

3.4 Prodlení Poskytovatele

3.4.1 V případě prodlení s úhradou Odměna a/nebo Ceny nebo jejich části, je Provozovatel oprávněn pozastavit přístup Poskytovatele k Portálu a zveřejnění nabídky Volnočasových aktivit až do doby uhrazení dlužné částky, a to bez nároků Poskytovatele na náhrady škod a/nebo smluvních pokut vzniklých v důsledku takového jednání Poskytovatele, které není prodlením Provozovatele, a které ani nelze považovat za vadu Portálu. Nárok Provozovatele na Odměnu a /nebo Cenu není tímto dotčen.

3.4.2 Dojde-li k pozastavení přístupu Poskytovatele k Portálu a/nebo zveřejnění nabídky Volnočasových služeb na Portálu dle čl. 3.4.1 výše, je Provozovatel povinen do 3 pracovních dnů ode dne úhrady dlužné částky, obnovit Poskytovateli přístup k Portálu a zveřejnit nabídku Volnočasových aktivit takového Poskytovatele.

4. Odpovědnost

4.1 Odpovědnost za kvalitu a řádné poskytnutí Volnočasové aktivity

4.1.1 Poskytovatel odpovídá za poskytnutí Volnočasové aktivity Zákazníkovi v souladu se Smlouvou na poskytnutí volnočasové aktivity a popisem nabídky Volnočasové aktivity, jak byla uveřejněna na Portále.

4.1.2 Poskytovatel bere na vědomí, že cílem Provozovatele je vysoká spokojenost Zákazníků.

4.1.3 Provozovatel si s ohledem na čl. 4.1.2 výše, vyhrazuje právo k rozhodnutí případného sporu mezi Poskytovatelem a Zákazníkem ohledně vad Volnočasové aktivity, v případě, že se Zákazník na Provozovatele obrátí ve věci tvrzených vad či jiných nedostatků Volnočasové aktivity. Provozovatel je oprávněn a zmocněn Poskytovatelem v takovém případě rozhodnout o poskytnutí slevy z Ceny volnočasové aktivity a částku odpovídající takové slevě Zákazníkovi vyplatit na základě dobropisu, který bude vystaven samotným Portálem jménem Poskytovatele, přičemž o částku takto poskytnuté slevy bude snížen nárok Poskytovatele na výplatu Ceny volnočasové aktivity, jíž se sleva týká. V případě, že již došlo k vyplacení Ceny volnočasové aktivity Poskytovateli ohledně Volnočasové aktivity, ve vztahu ke které byla poskytnuta sleva, potom má Provozovatel nárok na úhradu částky odpovídající takové slevě vůči Poskytovateli a tento nárok může být předmětem jednostranného započtení na nárok Poskytovatele na výplatu Ceny volnočasové aktivity, na kterou má Poskytovatel nárok i za jiné Volnočasové aktivity, než ohledně které byla poskytnuta sleva.

4.1.4 V případě, že i přes uzavřenou Smlouvu na poskytnutí volnočasové aktivity nedojde k poskytnutí Volnočasové aktivity Zákazníkovi, Poskytovatel zmocňuje Provozovatele k úkonům směřujícím k zániku Smlouvy na poskytnutí volnočasové aktivit a vystavení dobropisu Zákazníkovi jménem Poskytovatele na částku odpovídající uhrazené Ceně volnočasové aktivity a výplatě takové částky přímo Zákazníkovi. V takovém případě zánik Smlouvy na poskytnutí volnočasové aktivity nemá vliv na nárok Provozovatele na Odměnu, pokud Provozovateli takový nárok vznikl a může být předmětem jednostranného započtení na nárok Poskytovatele na výplatu Ceny volnočasové aktivity, na kterou má Poskytovatel nárok i za jiné Volnočasové aktivity, než ohledně které došlo k zániku Smlouvy na poskytnutí volnočasové aktivity dle tohoto článku Obchodních podmínek. V případě, že již došlo k vyplacení Ceny volnočasové aktivity Poskytovateli ohledně Volnočasové aktivity, ve vztahu ke které došlo k zániku Smlouvy na poskytnutí volnočasové aktivity dle tohoto článku Obchodních podmínek, potom má Provozovatel nárok na úhradu částky odpovídající vyplacené Ceně volnočasové aktivity Zákazníkovi a tento nárok může být předmětem jednostranného započtení na nárok Poskytovatele na výplatu Ceny volnočasové aktivity, na kterou má Poskytovatel nárok i za jiné Volnočasové aktivity, než ohledně které došlo k zániku smlouvy na její poskytnutí.

4.2 Odpovědnost za právní vady

4.2.1 Poskytovatel prohlašuje, že je oprávněn užít všechna grafická, literární, audiovizuální a jiná díla, která předal Provozovateli prostřednictvím Administračního rozhraní, XML FEEDu nebo jiným dohodnutým způsobem za účelem jejich zpřístupnění na internetových stránkách Portálu, případným úpravám ve smyslu čl. 2.3.2, popř. za účelem jiného nakládání v souladu se Smlouvou.

4.2.2 Poskytovatel odpovídá Provozovateli za škodu způsobenou nepravdivostí prohlášení uvedeného v čl. 4.2.1 těchto Obchodních podmínek. Poskytovatel se zejména zavazuje, že uhradí Provozovateli jakoukoliv škodu nebo újmu, která by mohla Provozovateli vzniknout v souvislosti se zpřístupněním autorských děl a jiných dat, zejména z důvodu neoprávněného zásahu do práv třetích osob nebo porušení platných právních předpisů.

4.3 Odpovědnost za škodu

4.3.1 Každá Smluvní strana odpovídá za škodu způsobenou zaviněným porušením své povinnosti vyplývající ze Smlouvy. Smluvní strany se po pečlivém zvážení všech rizik dohodly, že celkový rozsah náhrady škody poškozené Smluvní strany je v každém jednom případě vzniku škody omezen částkou odpovídající dvojnásobku Odměny účtované Provozovatelem v měsíci, kdy nárok a náhradu škody vzniknul; pro účely výpočtu této sjednané limitace rozsahu náhrady škody bude započítána vždy pouze částka měsíční ceny bez DPH. Nad takto limitovaný rozsah náhrady škody není žádná se Smluvních stran povinna škodu uhradit, a to bez ohledu na to, zda poškozené straně vznikla škoda skutečná, ušlý zisk či jiné související škody. Omezení rozsahu náhrady škody se nevztahuje na škodu způsobenou úmyslně nebo z hrubé nedbalosti.

4.3.2 Provozovatel neodpovídá za škodu způsobenou nedostupností Portálu nebo výpadky, pokud toto bylo zapříčiněno Poskytovateli, třetími osobami včetně poskytovatele hostingových služeb sloužících pro provoz Portálu nebo okolnostmi dále uvedenými. Poskytovatel neodpovídá za škodu způsobenou zejména

   1. odstraněním nabídky Volnočasové aktivity nebo jiného obsahu, o němž se Provozovatel důvodně domníval, že je protiprávní, i když se později prokáže, že o protiprávní obsah nešlo;
   2. prokazatelným únikem přístupových hesel třetím osobám zapříčiněným Poskytovatelem.

4.3.3 Provozovatel se zprostí povinnosti k náhradě škody, zabránila-li mu ve splnění povinností ze Smlouvy dočasně nebo trvale mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli (ust. § 2913 Občanského zákoníku). Nastane-li taková překážka, je Provozovatel toto bez zbytečného odkladu oznámit Poskytovateli. Za mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky se pro účely této smlouvy považuje zejména

   1. živelná katastrofa;
   2. stávka;
   3. pandemie nemoci;
   4. teroristické útoky;
   5. rozsáhlé výpadky elektřiny nebo internetového připojení;
   6. výpadek nebo porucha technického vybavení potřebného pro chod Portálu.

5. doba trvání smlouvy a ukončení smlouvy

5.1 Doba trvání Smlouvy

5.1.1 Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.

5.2 Způsoby ukončení Smlouvy

5.2.1 Smlouva se zrušuje nebo zaniká:

   1. dohodou Smluvních stran;
   2. výpovědí;
   3. odstoupením od Smlouvy.

5.3 Výpověď

5.3.1 Poskytovatel i Provozovatel mají právo Smlouvu ukončit písemnou výpovědí. Výpovědní doba činí 1 [slovy: jeden] měsíc a počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, ve kterém je výpověď doručena příslušné Smluvní straně.

5.3.2 Po uplynutí výpovědní doby závazkový vztah mezi Provozovatelem a Poskytovatelem zaniká, avšak i nadále (i) trvá povinnost Poskytovatele a Provozovatele vzájemně si uhradit veškeré pohledávky vzniklé za trvání Smlouvy, pokud takové pohledávky nezaniknou z právních důvodů předpokládaných právními předpisy (např. zápočtem), (ii) trvají nároky ze sankčních ujednání a nároky spočívající v náhradě způsobené škody.

5.4 Odstoupení od Smlouvy

5.4.1 Každá ze Smluvních stran může odstoupit od Smlouvy pro její podstatné porušení povinnosti druhou Smluvní stranou.

5.4.2 Oznámení o odstoupení musí být písemné, doručeno druhé Smluvní straně a je účinné dnem jeho doručení, popř. pozdějším dnem uvedeným v písemném oznámení o odstoupení.

5.4.3 Za podstatné porušení Smlouvy ze strany Poskytovatele se považuje zejména:

   1. poskytování Volnočasové aktivity v rozporu s informaci uvedenými na Portálu;
   2. neposkytnutí Volnočasové aktivity Zákazníkovi v jim objednaný termín;
   3. uvedení údajů o Volnočasové aktivity na Portálu v rozporu se skutečným způsobem jejího poskytování včetně uvedení nepravdivých či nepřesných údajů o vybavení používaném v rámci Volnočasové aktivity a jeho stavu;
   4. neposkytování součinnosti Provozovateli ani přes jeho výzvu k jejímu poskytnutí;
   5. prodlení s úhradou peněžních nároků Provozovatele delším než 14 [slovy: čtrnáct] kalendářních dnů;
   6. Poskytovatel nebude disponovat nebo pozbyde potřebná oprávnění k provozování Volnočasové aktivity daná právními předpisy včetně předpisů podzákonných.

5.4.4 Za podstatné porušení Smlouvy ze strany Provozovatele se považuje zejména:

   1. výpadek dostupnosti Portálu delší než 7 [slovy: sedm] kalendářních dnů, pokud takový výpadek není způsobem z důvodů 4.3.3 (vyšší moc);
   2. prodlení Provozovatele s úhradou jeho peněžních závazků vůči Poskytovateli delší než 14 [slovy: čtrnáct] kalendářních dnů.

5.5 Vypořádání Smlouvy

5.5.1 V případě zániku Smlouvy včetně odstoupení od Smlouvy, (i) Poskytovateli zůstává nárok na úhradu přijatých peněžních prostředků Provozovatelem za Volnočasové aktivity, které budou za dobu trvání Smlouvy řádně a včas Poskytovatelem poskytnuty, (ii) Poskytovateli nevzniká nárok vůči Provozovateli na vrácení peněžitých plnění za řádně poskytnutá plnění Provozovatelem dle Smlouvy, (iii) není dotčena povinnost Poskytovatele k plnění platných Smluv na poskytnutí volnočasové aktivity.

5.5.2 Provozovatel je i po zániku Smlouvy oprávněn užít autorská díla poskytnutá mu prostřednictvím Administračního rozhraní, XML FEEDu nebo jiným způsobem ze strany Poskytovatele.

6. Změna Obchodních podmínek

6.1 Provozovatel má právo kdykoli v přiměřeném rozsahu změnit nebo doplnit Obchodní podmínky, a to zejména z důvodu změn právních předpisů, technologických změn ovlivňujících funkce Portálu či nakládání s údaji Poskytovatele, Uživatelů nebo Zákazníků, ale také z důvodu rozšíření nebo změn služeb poskytovaných prostřednictvím Portálu, popř. z důvodu nových v těchto Obchodních podmínkách dosud nedefinovaných služeb Provozovatele. Provozovatel je dále oprávněn změnit Obchodní podmínky v případech změn v hospodářské či finanční situaci, změně měny (např. přijetí měny Euro jako měnové jednotky České republiky), inflaci a takových změn okolností, které by založily hrubý nepoměr v právech a povinnostech v neprospěch Provozovatele.

6.2 Změny Obchodních podmínek budou oznámeny Provozovatelem elektronickou poštou, tedy zasláním odkazu na jejich nové znění na E-mailovou adresu poskytovatele uvedenou v rámci Registraci, a pokud by došlo k její změně v Administračním rozhraní, potom na E-mailovou adresu poskytovatele uvedenou v Administračním rozhraní ke dni odeslání sdělení o změně Obchodních podmínek a dále publikací změněných Obchodních podmínek na internetových stránkách Provozovatele. Provozovatel obvykle sdělí Poskytovateli důvody změn Obchodních podmínek.

6.3 Změněné Obchodní podmínky nabydou účinnosti a závaznosti pro obě Smluvní strany od data uvedeného v takto změněných Obchodních podmínkách, nejdříve však ode dne oznámení o jejich změně Poskytovateli. Provozovatel se zavazuje doručit Poskytovateli informaci o změně Obchodních podmínek nejpozději 14 [slovy: čtrnáct] kalendářních dnů před datem jejich účinnosti, pokud se nejedná o nezbytnou změnu související se změnami právních předpisů, přičemž pokud by se jednalo o změnu Obchodních podmínek z důvodu změny právních předpisů, postačí doručení nového znění Obchodních podmínek 5 [slovy: pět] kalendářních dnů přede dnem účinnosti jejich nového znění. Nové znění Obchodních podmínek se považuje za doručené následující pracovní den po jejich odeslání na e-mailové adresy uvedené v čl. 6.2 těchto Obchodních podmínek.

6.4 Pokud Poskytovatel nebude souhlasit se změnou Obchodních podmínek, má právo je odmítnout a vztah vzniklý ze Smlouvy s Provozovatelem ukončit během lhůty 14 [slovy: čtrnácti] kalendářních dnů, počínaje dnem, kdy byl Poskytovatel o zveřejnění změněných Obchodních podmínek informován. Výpověď dle tohoto článku Poskytovatel doručí v písemné formě do sídla Provozovatele. Výpověď počíná běžet prvním dnem po jejím doručení a výpovědní doba činí 5 [slovy: pět] kalendářních dnů.

6.5 Neukončí-li Poskytovatel Smlouvu způsobem a ve lhůtách dle čl. 6.4 těchto Obchodních podmínek, platí, že změny Obchodních podmínek akceptoval.

7. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

7.1 Možnost archivace obchodních podmínek

7.1.1 Obchodní podmínky jsou dostupné na internetových stránkách Portálu na adrese: https://www.skvelecesko.cz/obchodni-podminky-poskytovatele.

7.1.2 Obchodní podmínky jsou Poskytovateli sděleny postupem při uzavření Smlouvy, před odesláním/potvrzením Registrace ve smyslu čl. 1.4 těchto Obchodních podmínek a Poskytovatel si je může vytisknout nebo uložit pomocí funkcí prohlížeče Internetu.

7.1.3 Uzavřené Smlouvy jsou Provozovatelem archivovány v elektronické podobě.

7.1.4 Poskytovatel má informace o své Registraci zaslané v podobě e-mailové zprávy zaslané na e-mailovou adresu uvedenou v rámci Registrace. Součástí potvrzení o přijetí Registrace (akceptace) zaslaného Poskytovateli jsou rovněž Obchodní podmínky zaslané v písemné elektronické podobě.

7.2 Ukládání cookies

7.2.1 Poskytovatel užíváním Portálu vyjadřuje souhlas s ukládáním tzv. Cookies na jeho počítač.

7.2.2 Poskytovatel může souhlas podle předchozího odstavce kdykoliv odvolat, avšak v důsledku jeho odvolání a nepoužívání Cookies může docházet k nesprávnému fungování Portálu.

8. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

8.1 Poskytovatel prohlašuje, že je oprávněn použít při vyplňování Registrace a následném užívání Portálu kontaktní údaje svých zaměstnanců (případně dalších fyzických osob uvedených v Registraci či následně zadaných v Administračním rozhraní).

8.2 Rozsah zpracovávaných osobních údajů a detaily jejich zpracování jsou popsány v samostatném dokumentu označeném jako „POUČENÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ SUBJEKTŮ ÚDAJŮ OBCHODNÍCH PARTNERŮ“, který je dán Poskytovateli k dispozici společně s těmito Obchodními podmínkami a rovněž je dostupný v rámci Portálu.

8.3 Provozovatel je oprávněn používat e-mailové adresy poskytnuté Poskytovatelem i po poskytnutí plnění ze Smlouvy pro účely zasílání informací o nabídkách služeb Provozovatele a aktuálních marketingových či prodejních akcích Provozovatel a Poskytovatel se zasíláním těchto sdělení souhlasí včetně jejich zasílání v listinné podobě na adresu sídla či kontaktní adresu Poskytovatele, přičemž Poskytovatel je oprávněn kdykoliv další zasílání těchto informací na jeho e-mailovou nebo poštovní adresu odmítnout formou e-mailu zaslaného na e-mailovou adresu Provozovatele nebo formou listinného dopisu zaslaného na adresu sídla Provozovatele.

9. závěrečná ustanovení

9.1 Provedením Registrace Poskytovatel potvrzuje, že se seznámil se Smlouvou, resp. s Obchodními podmínkami a souhlasí s jejich obsahem. Dále Poskytovatel prohlašuje, že žádné z ustanovení těchto Obchodních podmínek nepovažuje za překvapivé, obsah těchto Obchodních podmínek uvážil a jsou jim akceptovány.

9.2 Ustanovení odchylná od Obchodních podmínek je možné sjednat ve Smlouvě. Odchylná ujednání ve Smlouvě mají přednost před ustanoveními Obchodních podmínek.

9.3 Smlouva včetně Obchodní podmínek a práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy se řídí právem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném a účinném znění, to vše včetně případu, kdy právní vztahy vyplývající ze Smlouvy obsahují mezinárodní prvek.

9.4 K rozhodování sporů jsou příslušné výlučně soudy, případně jiné orgány určené právními předpisy, v České republice s tím, že místně příslušným soudem je ten, v jehož obvodu má Provozovatel své sídlo.

9.5 V případě, že kterékoliv ustanovení Smlouvy a/nebo těchto Obchodních podmínek bude nebo stane se neplatné či neúčinné, nemá to vliv na platnost a účinnost ostatních ustanovení Smlouvy a těchto Obchodních podmínek.

9.6 Tyto Obchodní podmínky byly vydány a nabývají účinnosti dne 1. 8. 2020.

SkvěléČesko.cz s.r.o.

Ondřej Hon a Jaromír Tkadleček, jednatelé

Používáme cookies, aby SkvěléČesko.cz bylo skvělé :)

Abychom Vám mohli co nejvíce zpříjemnit cestu k zábavě potřebujeme využít Cookies. Díky nim vám můžeme nabídnout ty nejvhodnější aktivity a také usnadnit cestu k nákupu.

Cookies jsou malé textový soubor, který je po návštěvě webové stránky umístěn ve vašem počítači či telefonu. Díky tomuto vám můžeme zjednodušit práci s webovými stránkami a nabízet vám zážitky podle toho, co opravdu hledáte. Umožnují také přizpůsobit webovou stránku vašim potřebám a dopřát vám komfortní prohlížení.

Cookies neslouží k uchovávání osobních ani citlivých údajů.

Cookies, které používáme:
Přijmout vybrané