0
ZPĚT NA VÝPIS NABÍDEK

Zámek Duchcov - místo, kde Giacomo Casanova završil svůj život

Zámek Duchcov - místo, kde Giacomo Casanova završil svůj život

V Podkrušnohoří, krajině plné kontrastů, naleznete řadu působivých míst; jsou dílem přírody i člověka. Zámek Duchcov, bývalá rezidence rodu Valdštejnů, je jedním z nich. Dýchne na vás svou historií a bude vám vyprávět své příběhy, které dodnes poutají pozornost návštěvníků ze všech kontinentů světa. Přispěl k tomu proslulý italský dobrodruh a světoběžník Giacomo Casanova, který na zámku zvěčnil a završil svůj život.

Informace k Zámek Duchcov - místo, kde Giacomo Casanova završil svůj život

Zámek Duchcov se může pochlubit osmisetletou historií s bohatým stavebně-historickým vývojem, jenž zrcadlil vkus a potřeby bývalých šlechtických majitelů.
Nejvýraznější stopu zanechal na zámku starobylý rod Valdštejnů, který získal panství po Lobkovicích v roce 1642 a držel jej až do roku 1921. Právě s Valdštejny je spojen největší rozkvět duchcovského panství a zámku, který získává svou nynější podobu v podobě pětikřídlého reprezentativního sídla s čestným dvorem, nádvořím, zámeckým kostelem, zahradou, konírnou a hospodářskými budovami.

Zámek, tak jak jej známe dnes, dal v letech 1675–1685 vystavět Jan Bedřich z Valdštejna podle plánů architekta Jeana Baptiste Matheye (1630–1696) na místě staršího renesančního lobkovického sídla. Roku 1707 byl barokní zámek rozšířen o dvě boční křídla. Při stavební činnosti podle projektů Matheye vzniklo vnější zámecké nádvoří, navazující na čestný dvůr. Oba prostory byly odděleny ozdobným plotem, architektonicky členěnými pilíři se dvěma vázami a čtyřmi sochami z Braunovy dílny. Dvě představují zápasícího Herkula, další bohyni Minervu a boha Marta.

V roce 1722 byl slavnostně vysvěcen zámecký kostel Zvěstování Panny Marie, jehož výstavbu původně započal Arnošt Josef z Valdštejna podle plánů italského architekta Marca Antonia Canevale (1652–1711). Na výzdobě kostela, krčkem propojeného s jižním křídlem zámku, se podíleli špičkoví umělci tehdejší doby - sochař Matyáš Bernard Braun (1684–1738) a malíř Václav Vavřinec Reiner (1689–1743), působící spolu s architektem Františkem Maxmiliánem Kaňkou (1674–1766) ve službách Jana Josefa z Valdštejna.

Rozšířením areálu v roce 1731 po úpravě terénu a zajištění opěrnými zdmi byly vytvořeny podmínky k založení tzv. Knížecí zahrady před severním křídlem zámku. V letech 1967–1968 byla barokně rekonstruována. V nižší části je květinový parter, při opěrných zdech byly vysazeny popínavé růže. Lomená osa zahrady vychází z bočního vstupu a končí Braunovou plastikou bohyně Niké stojící na zeměkouli. Výškový rozdíl vyrovnává dvouramenné schodiště s drobnou kašnou s maskaronem. Dolní rozšířenou část oddělují od přírodního parku okrasné jabloně.

Barokní období zámku vyvrcholilo stavbou hraběcího špitálu s kostelem Nanebevzetí Panny Marie s freskou Václava Vavřince Reinera (1689–1743). Autorství špitálu z let 1716–1728 je přisuzováno litoměřickému staviteli Octaviu Broggiovi (1670–1742) nebo architektu Františkovi Maxmiliánovi Kaňkovi (1674–1766). Přibližně ve stejné době byla zakládána zahrada přísně symetrické kompozice s pravidelně členěnými květinovými záhony, s alejí tvarovaných stromů, živých stěn, s okrasnými zídkami a s oživujícími bazény a fontánami. Hlavní osa zahrady procházela středem zahradního průčelí zámku ke vchodu kostela dnes už neexistujícího špitálu. V opačném směru bylo ukončujícím prvkem pískovcové sousoší Matyáše Bernarda Brauna (1684–1738) Čas loupí krásu, zpodobující únos Óreithýie Boreem. Bylo umístěno v nice čelní zdi terasového schodiště.

Od poloviny 18. století, kdy vrcholil lázeňský věhlas nedalekých Teplic, bylo v zámku a v zámecké zahradě společensky velmi rušno. Pořádaly se zde pastýřské hry, divadelní a hudební představení, bankety a jiné slavnosti. Mezi slavnými návštěvníky nechyběl Lorenzo Da Ponte (1749–1838), Charles de Ligne (1735–1814), Friedrich Schiller (1759–1805), Johann Wolfgang von Goethe (1749–1832), Ludwig van Beethoven (1770–1827), Fryderyk Chopin (1810–1849) a další významné osobnosti. Snad nejzvučněji v souvislosti se zámkem Duchcov zní jméno proslulého italského svůdníka a dobrodruha Giacoma Casanovy (1725–1798), který jako knihovník a společník hraběte Josefa Karla Emanuela z Valdštejna prožil na zámku Duchcov posledních třináct let svého života.

Rozsáhlá barokní zahrada, založená v první čtvrtině 18. století za Jana Josefa z Valdštejna ve francouzském stylu, patřila k nejpozoruhodnějším svého druhu. Úpravy zámeckého areálu včetně unikátní zahrady byly prováděny od roku 1720, fasády zámku dostaly současný klasicistní vzhled v letech 1812–1818 a následně byl upraven i anglický krajinářský park.

Navazující vedlejší část pozdějšího parku byla architektonicky ztvárněna jednopodlažním pavilonem v prodloužené příčné ose zahrady. K dvoustupňové fontáně na ploše před ním se paprskovitě sbíhaly cesty, lemované stromořadím. Pavilón po klasicistní úpravě sloužil jako obydlí pro zahradníka a byly k němu přistavěny skleníky pro pěstování okrasných rostlin.

Klasicistní úpravy zevnějšku zámku, dokončené v roce 1818 tehdejším majitelem panství Františkem Adamem z Valdštejna, provázely, jak již bylo zmíněno, postupné přeměny barokní zahrady. Na rozšířeném území byl zakládán přírodní anglický park s volně komponovanými cestami, stromovými solitéry nebo skupinami. Jedinou páteří parku byla diagonálně vedená alej od Knížecí zahrady k okraji parku. Průhled alejí končil na zalesněných svazích Krušných hor barevně odlišenou výsadbou stromů do písmene W. Park oživovala tekoucí voda, napájející několik rybníků. Dodnes se zachoval tzv. sfingový rybník se sochami z počátku 18. století. V parku byla na několika místech zřízena odpočívadla. Na umělé vyvýšenině stála socha bohyně lovu Diany.

V hlavním traktu zámku již po celé 19. století k závažnějším stavebním úpravám nedošlo. Kolem roku 1850 a znovu v roce 1884 byly prováděny jen drobné interiérové úpravy. Po pozemkové reformě, v důsledku které v roce 1921 Valdštejnové prodali zámek státu a odvezli si většinu mobiliáře včetně historické knihovny, v budově zámku sídlila řada institucí a došlo zde k četným stavebním adaptacím.

Krušné 20. století se nechvalně podepsalo na celém zámeckém areálu. Dne 10. května 1945 došlo během pobytu ruské osvobozovací armády k požáru zámeckého kostela Zvěstování Panny Marie, jenž nenahraditelně zničil celý interiér kostela včetně Reinerových obrazů, Braunových soch a dalších uměleckých děl. Z původního zařízení kostela požáru unikla jen tzv. Valdštejnská kaple na jižní straně lodi a krypta s ostatky osmi členů Valdštejnského rodu pod kaplí. Kostel zůstává do dnešních dnů v majetku církve.

V roce 1956 a v dalších letech byl zámecký park likvidován v souvislosti se zamýšlenou povrchovou těžbou uhlí, které padl za oběť i barokní špitál. V následujících desetiletích bylo území rekultivováno, park obnoven a přistoupilo se rovněž k celkové obnově zámeckého traktu. Byl zřízen i pavilon pro osazení vzácné Reinerovy fresky a také pro původní plastiky ze špitálního kostela. Do vnějších výklenků byly umístěny alegorické sochy z předpokládaného Braunova okruhu. Z původních porostů se ojediněle zachovaly duby, jasany, lípy a platany. Ostatní dřeviny jsou z pozdějších období, největší část tvoří nové výsadby.

Od poloviny šedesátých let započala obnova zámku i celého zámeckého areálu s cílem kulturního a společenského využití a zpřístupnění veřejnosti. Adaptační práce si kladly za cíl napravit nevhodné zásahy z minulých let a prostory v interiéru i exteriéru obnovit do původní krásy. Původní expozici vývoje historického nábytku ze sbírek Uměleckoprůmyslového musea v Praze a expozici historie města Duchcova s pamětní síní Giacoma Casanovy nahradily nové zámecké expozice. V roce 2000 byla zpřístupněna expozice věnovaná životu a dílu Giacoma Casanovy s připomínkou jeho zdejšího pobytu. V dubnu 2011 byla slavnostně otevřena expozice valdštejnského zámeckého muzea, na kterou v červnu téhož roku navázalo zpřístupnění valdštejnské zámecké obrazárny v restaurovaných interiérech piana nobile západního a severního křídla zámku. V letech 2007 až 2013 byla realizována v několika etapách obnova zámeckých střech včetně restaurátorských prací v pianu nobile jižního zámeckého křídla. V dubnu 2015 byly zpřístupněny čtyři místnosti piana nobile Biliárového křídla s čerstvě odkrytými a restaurovanými výmalbami z období vrcholného baroka a rokoka. V červnu 2016 byla na přízemí jižního křídla zámku slavnostně otevřena nová stálá expozice Okouzleni antikou s instalovaným souborem odlitků antických soch ze sbírek Ústavu pro klasickou archeologii Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, doplněná o náznakovou rekonstrukci jevištní scény v původním sále zámeckého divadla.

Jedním z cílů Národního památkového ústavu, který zámek spravuje, je pokračovat v započaté obnově a navrátit duchcovskému zámku punc důstojného šlechtického sídla coby místa paměti a setkávání, sloužícího kulturnímu dialogu a zprostředkování důležitých poznatků o minulosti.

Prohlídkové okruhy:

Valdštejnská prohlídka (základní okruh)
Prohlídková trasa prochází apartmán hraběte Jiřího Viléma z Valdštejna-Vartenberka a jeho manželky Antonie Pascaliny Metternichové. Návštěvníci si budou moci prohlédnout hlavní zámecký sál a devět nově instalovaných místností jižního křídla zámku. Místnosti jsou zařízeny podle soupisu mobiliáře z roku 1888. Prohlídková trasa s názvem Valdštejnská prohlídka rozšiřuje a doplňuje prohlídku rodové obrazové galerie umístěné na státním zámku v Duchcově. Její součástí je hlavní sál předků v prvním patře zámku a celkem devět místností nově zrestaurovaného jižního křídla. Interiéry jsou zařízeny podle soupisu mobiliáře z roku 1888, kdy zámek obýval Jiří Vilém z Valdštejna a jeho manželka Pascalina Metternichová.

Rod Valdštejnů vlastnil Duchcov takřka tři století (1642–1921), a patřil tak k jeho nejvýznamnějším šlechtickým majitelům. Právě Valdštejnové také nejvýrazněji měnili zámek po stránce stavební, což se týká jak interiérů, tak exteriérů. Hrabě Jiří Vilém byl příslušníkem tzv. duchcovsko-litomyšlské větve rodu, s níž budou návštěvníci v rámci prohlídkové trasy důkladně seznámeni. V apartmá manželského páru budou prezentovány často spletité osudy zámku i jeho obyvatel. Pomocí portrétů budou představeni příbuzní Jiřího Viléma i jeho ženy, která byla vnučkou známého kancléře Klemense Metternicha.

Přiblíženy budou také události, které následovaly po smrti Jiřího Viléma, především vleklý soudní spor o majetek, který byl důkladně zdokumentován dobovým tiskem. Posledním představitelem duchcovské linie rodu byl synovec Jiřího Viléma – Jan Jiří, rodinou přezdívaný Gino, jenž zemřel v roce 1901 ve věku pouhých 25 let a nezanechal po sobě žádné potomky. Po jeho smrti se tak Duchcov stává majetkem mnichovohradišťské linie rodu Valdštejnů, která jej nadále spravovala a v roce 1921 odprodala státu.

Druhá polovina 19. století, do níž je prohlídková trasa dobově zasazena, tak byla obdobím, kdy byl Duchcov naposledy stabilně obýván šlechtickou rodinou. Návštěvníci si budou moci prohlédnout jídelnu, dámské a pánské salony, společnou ložnici manželů a nově i grafický kabinet.

Casanova na zámku
Prohlídková trasa mapuje sběratelské aktivity původních majitelů z rodu Valdštejnů v šesti místnostech severního křídla zámku, kde sídlí obnovené zámecké muzeum. Druhou částí prohlídkové trasy je Biliárové křídlo, ve kterém se dozvíte mnoho zajímavostí ze života na zámku z období pobytu Giacoma Casanovy. Slavný svůdník, dobrodruh a světoběžník zde měl svůj služební byt coby společník a knihovník hraběte Josefa Karla Emanuela z Valdštejna, zakladatele zmiňovaného zámeckého muzea.

Reinerova freska a proměny zámeckého areálu
Prohlídková trasa prezentuje různé podoby zámecké zahrady, význam a likvidaci barokního špitálu a osudy přenesené Reinerovy fresky ze špitálního kostela Nanebevzetí Panny Marie. Speciální prohlídkový okruh připomíná valdštejnský barokní špitál v zámecké zahradě, jenž byl v roce 1958 zbytečně vyhozen do povětří z důvodu zamýšlené povrchové těžby uhlí. Reinerova freska byla na počátku 80. let minulého století osazena do novostavby železobetonového pavilonu v zámeckém parku.

Okouzleni antikou
Vydejte se s námi na cestu za poznáním antického světa. Objevíte svět antických památek, seznámíte se s bohy a hrdiny antických bájí. Z barokní zahrady duchcovského zámku zavítáte přímo do země Vulkána a působivých krajin, které ovlivnily evropskou civilizaci a kulturu.
Seznamte se s příběhy z řecké mytologie a kulturou starověku, nechte se okouzlit antikou! V autentickém prostředí osmi zámeckých sálů na zámku Duchcov je instalováno téměř 150 historických odlitků slavných i méně známých antických uměleckých děl. V sále divadelní scény jsou připomenuty antické inspirace v zámeckém divadle, včetně rekonstrukcí dvou barokních divadelních kostýmů a divadelních rekvizit. Dozvíte se také o fenoménu Grand Tour – kavalírských cestách šlechty na jih Evropy spojených s objevováním památek antického starověku, sběratelství antických památek a v neposlední řadě o snoubení antických vlivů s architekturou a výzdobou barokních šlechtických sídel. Expozice Okouzleni antikou nemá na našich hradech a zámcích obdobu, svým myšlenkovým bohatstvím a nápaditým výtvarným zpracováním napovídá, že se jedná o výjimečný výstavní projekt, ve kterém se originálním způsobem prolíná svět antiky a svět barokního zámku. A tyto dva propletené světy mohou vzájemně okouzlit i vás. Vstup do expozice je bezbariérový a možný bez průvodce.

V letošním roce je stálá expozice Okouzleni antikou na zámku Duchcov doplněna sezonní výstavkou s názvem Velké vázy velkého Řecka. Vázy zdobené červenofigurovou technikou patří k nejznámějším a vizuálně nejpůsobivějším výrobkům řeckých hrnčířů a vázových malířů. Vystavené vázy ze sbírky Ústavu pro klasickou archeologii Filozofické fakulty Univerzity Karlovy pocházejí z tzv. lukánské školy.

Letem světem
Zkrácená prohlídka vhodná zejména pro rodiny s malými dětmi prochází nejzajímavější části zámku. Poskytuje vstup do hlavního zámeckého sálu a Casanovského křídla. Návštěvní doba tohoto okruhu je podmíněna provozními možnostmi objektu. Doporučujeme rezervaci!

Prohlídkový okruh Letem světem poskytuje vstup do nejzajímavějších částí zámku. V rámci prohlídky tak jako první nahlédnete do hlavního zámeckého sálu s Valdštejnskou rodovou galerií, kde si budete moci udělat základní obraz o historii zámku, spjaté zejména se šlechtickým rodem Valdštejnů. Druhou částí prohlídky je Casanovské křídlo, v němž navštívíte především byt světoznámého svůdníka a dobrodruha Giacoma Casanovy. Kromě toho si také prohlédnete například zámeckou knihovnu, jelikož i ta byla nedílnou součástí Casanovova života na Duchcově.

Těšíme se na Vás!

VHODNÉ PRO
děti
jednotlivec
páry
rodina
skupina
LZE PROVOZOVAT ZA POČASÍ
TYP AKTIVITY
kultura
vzdělávací
On-line rezervace Tuto aktivitu nelze
zakoupit na SkvěléČesko.cz
Zámek Duchcov
nám. Republiky 202/9
41901 Duchcov, Teplice
KONTAKTOVAT POSKYTOVATELE
NAVŠTÍVIT

Další aktivity v okolí

Podívejte se také na aktivity z kategorií

Památky a turistické atrakce v Duchcově Hrady, zámky a památky v Duchcově Zámky v Duchcově

Lidé také hledají

Muzea a galerie v Duchcově Prohlídka jeskyní v Duchcově
Používáme cookies, aby SkvěléČesko.cz bylo skvělé :)

Abychom Vám mohli co nejvíce zpříjemnit cestu k zábavě potřebujeme využít Cookies. Díky nim vám můžeme nabídnout ty nejvhodnější aktivity a také usnadnit cestu k nákupu.

Cookies jsou malé textový soubor, který je po návštěvě webové stránky umístěn ve vašem počítači či telefonu. Díky tomuto vám můžeme zjednodušit práci s webovými stránkami a nabízet vám zážitky podle toho, co opravdu hledáte. Umožnují také přizpůsobit webovou stránku vašim potřebám a dopřát vám komfortní prohlížení.

Cookies neslouží k uchovávání osobních ani citlivých údajů.

Cookies, které používáme:
Přijmout vybrané